På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Procedurerne i almindelige civilretlige sager bygger hovedsageligt på reglerne for almindelige søgsmål (Ordinary Cause Rules 1993). Reglerne kan tilgås via webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

Reglerne fastlægges ved bekendtgørelse; det kan blive nødvendigt at tilpasse dem til forordningen ved bekendtgørelse. Der er også behov for særskilte regler.

Court of Session regulerer og fastsætter på grundlag af Act of Sederunt, hvordan retssagen skal forløbe, og hvilken praksis der skal følges i civilretlige sager, der forelægges sheriff-retten (sheriff court).


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Skotland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Skotland er det sheriff-retten, som har kompetence til at udstede europæiske betalingspåkrav. Sagen skal under alle omstændigheder anlægges for en sheriff.

Krav kan indbringes for alle sheriff-retter i Skotland. Adresser på sheriff-retter kan findes på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Enhver anmodning herom skal rettes til sheriff-retten.

En anmodning om fornyet prøvelse i henhold til artikel 20, stk. 1, skal indgives i form af formular 2 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules) 2008.

En anmodning om fornyet prøvelse i henhold til artikel 20, stk. 2, skal indgives i form af formular 3 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules) 2008.

Formular 2 og 3 kan downloades fra webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Sheriff-retterne i Skotland accepterer kun postbesørgelse som kommunikationsmiddel i forbindelse med indgivelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav; dette skyldes den retsafgift, der opkræves for procedurens iværksættelse. Det overvejes for øjeblikket, om påkravsformularen skal kunne indgives elektronisk. Efterfølgende dokumenter, og herunder indsigelsesdokumenter, kan også indsendes til retten pr. post.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Acceptable sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b: engelsk.

Sidste opdatering: 13/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.