Europæisk betalingspåkrav

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Distriktsretterne (okresné súdy)

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Under henvisning til forordningens artikel 29, stk. 1, litra b), meddeles det, at det i medfør af artikel 398 i den civile proceslov er muligt at fremsætte en begæring om ekstraordinær prøvelse (žaloba o obnovu konania) for den ret, der traf afgørelse i første instans, dvs. distriktsretten.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Det fremgår af artikel 125 i den civile proceslov, at anmodningen kan indgives skriftligt eller ved hjælp af elektronisk post. En amodning, der indgives uden elektronisk godkendelse, skal inden for en frist af ti dage på ny indgives på papir eller i et godkendt elektronisk format – i modsat vil den ikke blive behandlet. Retten anmoder ikke om, at den indgives på ny.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Under henvisning til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), meddeles det, at det sprog, der accepteres i forbindelse med udfærdigelsen af betalingspåkravet, er slovakisk.

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.