Europæisk betalingspåkrav

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I henhold til afdeling 12 i loven om retspleje i civile tvistesager (Civilný sporový poriadok) (lov nr. 160/2015) er de kompetente retter distriktsdomstolene (okresné súdy) og byretten i Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

I overensstemmelse med forordningens artikel 29, stk. 1, litra b), kan en ansøgning om et ekstraordinært retsmiddel i form af en begæring om fornyet prøvelse (žaloba o obnovu konania) i henhold til afdeling 398 i loven om retspleje i civile tvistesager indgives til den kompetente ret, der traf afgørelse i første instans, nemlig distriktsdomstolen (okresný súd) eller byretten (mestský súd).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I henhold til afdeling 125 i loven om retspleje i civile tvistesager kan en anmodning fremsendes skriftligt eller elektronisk. En anmodning fremsendt uden elektronisk autentifikation skal indgives på ny inden for 10 dage på papir eller i autentificeret elektronisk format, ellers tages den ikke i betragtning. Retten vil ikke anmode om fornyet indgivelse af en anmodning.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I forbindelse med anvendelsen af forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), accepteres slovakisk.

Sidste opdatering: 09/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.