Europæisk betalingspåkrav

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De kompetente retter er førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča) forestår prøvelsesproceduren og er kompetente med henblik på anvendelsen af artikel 20.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Kommunikationen med retterne sker ved post, ved e-mail eller ved hjælp af en anden form for kommunikationsteknologi, såfremt anmodningen indgives direkte til retten eller ved en meddelelsestjenestes mellemkomst (privat leverandør) [artikel 105, litra b), i civilprocesloven, JO RS nr.73/07 – den officielle konsoliderede udgave nr. 45/08 – voldgiftsloven (ZArbit), 45/08, 111/08 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 57/09 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 12/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 50/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 107/10 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 75/12 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 40/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 92/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 10/14 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 48/15 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 73, af 13.8.2007, s.10425, herefter "procesloven" (ZPP).]

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De officielle sprog er slovensk, og de to sprog i de nationale fællesskaber, der officielt benyttes ved domstolene i deres områder, jf. artikel 6 og 104 civilprocesloven. De nationale fællesskabers sprog er italiensk og ungarsk.

Områderne med blandede fællesskaber henhører under loven om inddeling i kommuner og afgrænsning af deres områder (JO RS nr. 108/06 – den officielle konsoliderede version og nr. 9/11, herefter " ZUODNO-loven"). I ZUODNO-lovens artikel 5 er fastsat følgende: "I medfør af denne lov udgøres de blandede fællesskabers områder af dem, der er fastsat i vedtægterne for følgende kommuner: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, oper, Izola og Piran."

Sidste opdatering: 27/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.