Europæisk betalingspåkrav

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De kompetente retter er førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Førsteinstansretterne (okrajna sodišča) og appelretterne (okrožna sodišča) forestår prøvelsesproceduren og er kompetente med henblik på anvendelsen af artikel 20.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Kommunikationen med retterne sker ved post, ved e-mail eller ved hjælp af en anden form for kommunikationsteknologi, såfremt anmodningen indgives direkte til retten eller ved en meddelelsestjenestes mellemkomst (privat leverandør) [artikel 105, litra b), i civilprocesloven, JO RS nr.73/07 – den officielle konsoliderede udgave nr. 45/08 – voldgiftsloven (ZArbit), 45/08, 111/08 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 57/09 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 12/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 50/10 – forfatningsdomstolens afgørelse nr. 107/10 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 75/12 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 40/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 92/13 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 10/14 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 48/15 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 73, af 13.8.2007, s.10425, herefter "procesloven" (ZPP).]

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De officielle sprog er slovensk, og de to sprog i de nationale fællesskaber, der officielt benyttes ved domstolene i deres områder, jf. artikel 6 og 104 civilprocesloven. De nationale fællesskabers sprog er italiensk og ungarsk.

Områderne med blandede fællesskaber henhører under loven om inddeling i kommuner og afgrænsning af deres områder (JO RS nr. 108/06 – den officielle konsoliderede version og nr. 9/11, herefter " ZUODNO-loven"). I ZUODNO-lovens artikel 5 er fastsat følgende: "I medfør af denne lov udgøres de blandede fællesskabers områder af dem, der er fastsat i vedtægterne for følgende kommuner: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, oper, Izola og Piran."

Sidste opdatering: 27/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.