Europæisk betalingspåkrav

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Anmodninger om et europæisk betalingspåkrav indgivet i Sverige behandles af den svenske fogedmyndighed (Kronofogdemyndigheten) (artikel 2 i loven om en europæisk betalingspåkravsprocedure).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om fornyet prøvelse behandles af appelretten (hovrätt) (artikel 13 i loven om en europæisk betalingspåkravsprocedure). Hvis anmodningen efterkommes, beslutter appelretten samtidig, at prøvelsen skal ske ved den svenske fogedmyndighed.

For yderligere oplysninger om disse spørgsmål henvises til den svenske fogedmyndighed (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger om en europæisk betalingspåkravsprocedure skal som hovedregel indgives i papirform. Den svenske fogedmyndighed kan beslutte, at anmodninger kan indgives på et kommunikationsmiddel, der giver mulighed for automatisk databehandling (artikel 4 i forordningen om en europæisk betalingspåkravsprocedure).

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Ved anmodninger om fuldbyrdelse af et europæisk betalingspåkrav, som er erklæret eksigibelt i en anden medlemsstat, skal betalingspåkravet oversættes til svensk eller engelsk (artikel 10 i forordningen om en europæisk betalingspåkravsprocedure).

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.