Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Για τις αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής αποκλειστικά αρμόδιο είναι το περιφερειακό εμποροδικείο της Βιέννης (Bezirksgericht für Handelssachen Wien) [άρθρο 252 παράγραφος 2 του αυστριακού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO)].

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Οι αιτήσεις επανεξέτασης του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 αντιμετωπίζονται δικονομικά ως αιτήσεις επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Ωστόσο, οι αποφάσεις που κάνουν δεκτή αίτηση της παραγράφου 2 υπόκεινται σε ένδικα μέσα (άρθρο 252 παράγραφος 5 του αυστριακού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Έγγραφα στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να υποβληθούν, πέραν της έντυπης μορφής, και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος WebERV (ηλεκτρονική δικαιοσύνη). Το εν λόγω σύστημα μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιηθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του συστήματος αποτελούν η χρήση ειδικού λογισμικού και η διαμεσολάβηση φορέα διαβίβασης. Επικαιροποιημένος κατάλογος των φορέων διαβίβασης δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εγγράφων με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Αποδεκτή γλώσσα κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η γερμανική.

Πέραν της γερμανικής γλώσσας, μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων (Bezirksgerichte) Oberpullendorf και Oberwart την ουγγρική γλώσσα, ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων Ferlach, Eisenkappel και Bleiburg τη σλοβενική γλώσσα, και ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf και Oberwart την κροατική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/11/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.