Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Όσον αφορά τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα πολιτικής δικονομίας (Code judiciaire), καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα έχουν το ειρηνοδικείο (juge de paix), το πρωτοδικείο (tribunal de première instance), το εμποροδικείο (tribunal de commerce) ή το δικαστήριο επιχειρηματικών διαφορών (tribunal de l'entreprise).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, στο βελγικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα προσφυγής με σκοπό την επανεξέταση μιας απόφασης:

- Κατ’ αρχάς, το άρθρο 1051 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προσφέρει τη δυνατότητα να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα. Αυτό ισχύει για τις κατ’ αντιμωλία αποφάσεις και τις ερήμην αποφάσεις.

- Κατά δεύτερον, το άρθρο 1048 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προσφέρει τη δυνατότητα να ασκηθεί ανακοπή κατά ερήμην απόφασης σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα.

- Όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, οι οποίες έχουν εκδοθεί από πολιτικά δικαστήρια και ποινικά δικαστήρια σχετικά με αστικές αξιώσεις, μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1133 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, να ασκηθεί αναψηλάφηση, εντός 6 μηνών από τη διαπίστωση της επικαλούμενης αιτίας, με σκοπό την ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων.

Οι προθεσμίες για την άσκηση έφεσης, ανακοπής ή αναψηλάφησης που αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν:

- με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται σε υπερεθνικές ή διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

- με την επιφύλαξη της δυνατότητας που προσφέρεται από το άρθρο 50 του κώδικα πολιτικής δικονομίας για παράταση των αποσβεστικών προθεσμιών υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος

- με την επιφύλαξη της πιθανότητας εφαρμογής της γενικής αρχής του δικαίου, που έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές από το βελγικό ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία οι καθορισμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση μιας πράξης παρατείνονται υπέρ του διαδίκου ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα μόνα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά στο Βέλγιο και είναι διαθέσιμα για τα δικαστήρια στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού είναι η απευθείας κατάθεση αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μέσω του τυποποιημένου εντύπου A του παραρτήματος I, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ΚΑΙ η αποστολή με συστημένη επιστολή του ίδιου εντύπου μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα στο αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Όσον αφορά το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β), το Βέλγιο δεν δέχεται άλλες γλώσσες πέραν της επίσημης γλώσσας ή μίας εκ των επισήμων γλωσσών του τόπου εκτελέσεως, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.