Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υποβάλλεται στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (οkrazhen sad) του τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη ή του τόπου εκτέλεσης της διαταγής (άρθρο 625 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Όταν δεν αποκλείεται δικαστική επανεξέταση της υπόθεσης, ο καθού μπορεί να προσβάλει τη διαταγή λόγω έλλειψης κατά τόπον αρμοδιότητας το αργότερο κατά την άσκηση ανακοπής (άρθρο 625 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία αυτή διέπεται από το άρθρο 626a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 626а παράγραφος 1: Ο καθού δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ενώπιον του οικείου εφετείου.

Παράγραφος 2: Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καθού έλαβε πράγματι γνώση του περιεχομένου της διαταγής ή από την ημέρα κατά την οποία έπαυσαν να ισχύουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

Παράγραφος 3: Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης στον έτερο διάδικο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή.

Παράγραφος 4: Η αίτηση εξετάζεται κεκλεισμένων των θυρών. Εάν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να εξετάσει την αίτηση σε δημόσια συνεδρίαση.

Παράγραφος 5: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Το άρθρο 38 ρυθμίζει τον τόπο επίδοσης ή κοινοποίησης:

Άρθρο 38 παράγραφος 1: Η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στη δικογραφία.

Παράγραφος 2: Επιδόσεις ή κοινοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει επιλέξει ο διάδικος για επιδόσεις ή κοινοποιήσεις, μέσω:

1) της ενιαίας πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

2) εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 37) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257/73) [στο εξής: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014].

Παράγραφος 3: Αν ο διάδικος δεν έχει επιλέξει τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης της παραγράφου 2, αλλά έχει δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται στην δηλωθείσα διεύθυνση.

Παράγραφος 4: Η συγκατάθεση για την επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα τις παραγράφους 2 και 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η κανονικότητα των ενεργειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Παράγραφος 5: Αν η επίδοση ή κοινοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται στην τρέχουσα διεύθυνση του διαδίκου ή, ελλείψει τέτοιας, στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του.

Παράγραφος 6: Ο διάδικος μπορεί να υποδείξει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις σε πραγματογνώμονα, μάρτυρα ή τρίτο ο οποίος υποχρεούται να επιδείξει έγγραφο που έχει στην κατοχή του.

Το άρθρο 38a ορίζει ότι πρόσωπο που διενήργησε διαδικαστική πράξη σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παράσχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κοινοποίηση της παραλαβής της ηλεκτρονικής δήλωσης και του αποτελέσματος της τεχνικής επαλήθευσης της πράξης. Κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης σε ηλεκτρονική μορφή, το οικείο πρόσωπο μπορεί να αποφασίσει να αποδέχεται ηλεκτρονικές δηλώσεις και ηλεκτρονικά έγγραφα από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση στη διαδικασία στον σχετικό βαθμό δικαιοδοσίας ή σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Πρόσωπο που διενεργεί διαδικαστική πράξη μέσω της ενιαίας πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης συμφωνεί να αποδέχεται ηλεκτρονικές δηλώσεις και ηλεκτρονικά έγγραφα, επικοινωνίες, κλητεύσεις και διαδικαστικά έγγραφα στον σχετικό βαθμό δικαιοδοσίας και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η κανονικότητα των ενεργειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η επίδοση σε πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διενεργούν είσπραξη απαιτήσεων έναντι καταναλωτών, σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, σε εμπόρους που προμηθεύουν ενέργεια ή αέριο ή παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ή σε συμβολαιογράφους και ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 38 παράγραφος 2, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζουν οι ίδιοι (άρθρο 50 παράγραφος 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η επίδοση σε δικηγόρο πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ή σε οποιονδήποτε τόπο στον οποίο ο δικηγόρος διατηρεί γραφείο (άρθρο 51 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η επίδοση σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 38 παράγραφος 2 σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζουν οι ίδιοι (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 42, οι πράξεις επιδίδονται από υπάλληλο του δικαστηρίου αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών ως συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής. Εάν στον τόπο κοινοποίησης δεν υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες, η πράξη επιδίδεται από τις υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου.

Κατόπιν αίτησης του διαδίκου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης από ιδιώτη δικαστικό επιμελητή. Τα έξοδα του ιδιώτη δικαστικού επιμελητή βαρύνουν τον διάδικο.

Αν πράξη δεν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με κανέναν από τους προαναφερθέντες τρόπους ή σε περίπτωση καταστροφής, ατυχήματος ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, το δικαστήριο μπορεί κατ’ εξαίρεση να διατάξει την πραγματοποίηση της επίδοσης ή κοινοποίησης από υπάλληλο του δικαστηρίου μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τέλεξ, φαξ ή τηλεγραφήματος.

Οι τρόποι επίδοσης και κοινοποίησης καθορίζονται στο άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:

Άρθρο 43 παράγραφος 1: Πράξη μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί προσωπικά ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Παράγραφος 2: Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης μέσω της προσθήκης της στη δικογραφία ή μέσω της θυροκόλλησής της στην πόρτα ή της τοποθέτησής της στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη.

Παράγραφος 3: Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης μέσω της δημόσιας ανακοίνωσής της.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η Δημοκρατία τηςΒουλγαρίας δέχεται ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής οι οποίες συνοδεύονται από μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.