Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υποβάλλεται στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (οkrazhen sad) του τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη ή του τόπου εκτέλεσης της διαταγής (άρθρο 625 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Όταν δεν αποκλείεται δικαστική επανεξέταση της υπόθεσης, ο καθού μπορεί να προσβάλει τη διαταγή λόγω έλλειψης κατά τόπον αρμοδιότητας το αργότερο κατά την άσκηση ανακοπής (άρθρο 625 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία αυτή διέπεται από το άρθρο 626a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 626а παράγραφος 1: Ο καθού δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ενώπιον του οικείου εφετείου.

Παράγραφος 2: Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καθού έλαβε πράγματι γνώση του περιεχομένου της διαταγής ή από την ημέρα κατά την οποία έπαυσαν να ισχύουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

Παράγραφος 3: Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης στον έτερο διάδικο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή.

Παράγραφος 4: Η αίτηση εξετάζεται κεκλεισμένων των θυρών. Εάν το δικαστήριο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να εξετάσει την αίτηση σε δημόσια συνεδρίαση.

Παράγραφος 5: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής επιδίδονται από υπάλληλο του δικαστηρίου αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών ως συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής. Εάν στον τόπο κοινοποίησης δεν υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες, η κοινοποίηση επιδίδεται από τις υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου (άρθρο 42 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η Δημοκρατία τηςΒουλγαρίας δέχεται ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής οι οποίες συνοδεύονται από μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.