Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Κάθε δημοτικό (općinski sud) ή εμπορικό (trgovački sud) δικαστήριο, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εμπορικού δικαστηρίου, είναι αρμόδιο να αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης και επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καθώς και για την πιστοποίησή της ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής ή την καταστατική έδρα του εναγομένου.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με αιτήσεις επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά των αποφάσεών του.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Έντυπα, άλλες αιτήσεις ή παρατηρήσεις κατατίθενται γραπτά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής συνοδεύεται από μετάφραση στην κροατική γλώσσα επικυρωμένη από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σχετικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.