Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια είναι: όλα τα πρωτόδικα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας που λειτουργούν στις τέσσερις διοικητικές επαρχίες της Κύπρου και ελέγχονται από το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα-Αμμόχωστος και Πάφος. Η δικαιοδοσία των δικαστών καθορίζεται με τον περί Δικαστηρίων Νόμο (14/60) και αυτή είναι ανάλογη με την ιεραρχική ιδιότητα του δικαστή, ήτοι Επαρχιακός Δικαστής, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και Πρόεδρος.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία επανεξέτασης προβλέπεται στους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς. Η διαδικασία βασίζεται κυρίως σε έγγραφες παραστάσεις που καταχωρούνται από τους εμπλεκόμενους στη διαφορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, εκτός των γραπτών παραστάσεων και ενόρκων δηλώσεων δίδεται και προφορική μαρτυρία. Τα αρμόδια Δικαστήρια είναι αυτά που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμών, και είναι διαθέσιμα, είναι: η προσωπική καταχώριση του δικογράφου στο πρωτοκολλητείο, η αποστολή του ταχυδρομικώς, ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας όπως η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η γλώσσα που είναι αποδεκτή από το Δικαστήριο είναι η ελληνική. Προστίθεται όμως, για σκοπούς του Κανονισμού, και η αγγλική, που χρησιμοποιείται στην Κύπρο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.