Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι ισχύοντες κανόνες για τον καθορισμό των δικαστηρίων που είναι αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι οι γενικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα σε υποθέσεις αστικού δικαίου που περιλαμβάνονται στον νόμο αριθ. 99/1963 («Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας»).

Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα ρυθμίζεται από τα άρθρα 9 έως 12 ενώ η κατά τόπον αρμοδιότητα από τα άρθρα 84 έως 89a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Λόγω του είδους των υποθέσεων αυτών, καθ’ ύλην αρμόδια θα είναι συνήθως τα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy), ενώ η κατά τόπον αρμοδιότητα θα καθορίζεται συνήθως από τον τόπο κατοικίας/έδρας του καθού.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει διαδικασίες επανεξέτασης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την αρχική απόφαση.

Το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να εφαρμόσει άμεσα το άρθρο 20 του κανονισμού. Οι αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις επανεξέτασης μπορούν να προσβληθούν με έφεση.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεκτά μέσα επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

α) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 227/2000 περί ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως έχει τροποποιηθεί

β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

γ) φαξ.

Η υποβολή εγγράφων με τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) πρέπει να συνοδεύεται από αποστολή των πρωτοτύπων των εντύπων εντός τριών ημερών, διαφορετικά το δικαστήριο δεν θα λάβει υπόψη του τα υποβληθέντα έγγραφα.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η μόνη γλώσσα που γίνεται αποδεκτή από την Τσεχική Δημοκρατία είναι η τσεχική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.