Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια στην Αγγλία και την Ουαλία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το county court και το High Court of Justice.

Η αρμοδιότητα των county courts ορίζεται εξαντλητικά από τον νόμο και καλύπτει το σύνολο σχεδόν του αστικού δικαίου. Η γενική αρμοδιότητα στο αστικό δίκαιο τις περισσότερες φορές συντρέχει με εκείνη του High Court, εξαιρουμένων των αξιώσεων για προσωπική βλάβη ύψους κάτω των 50 000 λιρών στερλινών και των χρηματικών αξιώσεων ύψους κάτω των 15 000 λιρών στερλινών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο county court. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διάταξη του 1991 περί αρμοδιότητας του High Court και των county courts (όπως έχει τροποποιηθεί): High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (as amended). Διάφοροι νόμοι απονέμουν αποκλειστική αρμοδιότητα στα county courts – για παράδειγμα, σ’ αυτά υπάγονται όλες ουσιαστικά οι υποθέσεις που διέπονται από τον νόμο περί καταναλωτικής πίστης του 1974 (Consumer Credit Act 1974), καθώς και οι περισσότερες αγωγές που ασκούνται από ενυπόθηκους δανειστές και εκμισθωτές.

Μια αξίωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε county court της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ο ιστότοπος της Δικαστικής Υπηρεσίας (Court Service) περιέχει τις διευθύνσεις όλων των county courts και πληροφορίες σχετικά με το High Court.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Στην Αγγλία και την Ουαλία η αίτηση επανεξέτασης βάσει του άρθρου 20 πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με το μέρος 23 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας (Part 23 of the Civil Procedure Rules).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας για την κίνηση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή (λόγω της ανάγκης είσπραξης δικαστικού παραβόλου για την κίνηση της διαδικασίας). Επί του παρόντος εξετάζεται κατά πόσον θα ήταν δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της αξίωσης. Ωστόσο, τα επακόλουθα έγγραφα, περιλαμβανομένου του δικογράφου της ενδεχόμενης ανακοπής, μπορούν να αποσταλούν στο δικαστήριο είτε ταχυδρομικώς, είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με το μέρος 5.5 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας (Part 5 of the Civil Procedure Rules) και τις πρακτικές οδηγίες (Practice Directions), που περιέχουν κανόνες σχετικά με την υποβολή και την αποστολή εγγράφων στο δικαστήριο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η επίσημη γλώσσα που είναι αποδεκτή κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.