Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το πρωτοδικείο του Ελσίνκι.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το άρθρο 20 του κανονισμού σχετικά με την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται στη Φινλανδία ως έχει. Για τους σκοπούς του άρθρου 20, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο του Ελσίνκι.

Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού, για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής ισχύουν επίσης οι διατάξεις σχετικά με τα έκτακτα ένδικα μέσα του κεφαλαίου 31 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προσφυγές λόγω διαδικαστικών σφαλμάτων (άρθρο 1 του κεφαλαίου 31) και η αναίρεση τελεσίδικης απόφασης (άρθρο 7 του κεφαλαίου 31). Το άρθρο 17 του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιλαμβάνει χωριστή διάταξη σχετικά με τη χορήγηση νέας διορίας.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Ο νόμος αριθ. 13/2003 σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες (δημόσιος τομέας) περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά την αποστολή διαδικαστικών εγγράφων σε φινλανδικά δικαστήρια. Βάσει του νόμου αυτού, τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή, η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Οι ευρωπαϊκές διαταγής πληρωμής μπορούν να αποσταλούν στη φινλανδική, σουηδική ή αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.