Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή στη Γερμανία του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καθορίζονται με νόμο για τη βελτίωση της διασυνοριακής πραγμάτωσης απαιτήσεων και επίδοσης και κοινοποίησης εγγράφων.


Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Για όλη τη Γερμανία αρμόδιο είναι το Amtsgericht Berlin-Wedding (ειρηνοδικείο Βερολίνου-Wedding). Τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Τηλ.: +49 (0)30 90156 - 0
Φαξ: +49 (0)30 90156 - 203

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αρμόδιο δικαστήριο για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι το Amtsgericht Wedding.

Επακόλουθη διαδικασία εισάγεται ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο ο αιτών έχει υποδείξει ως έχον διεθνή δικαιοδοσία. Το δικαστήριο αυτό μπορεί, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, να παραπέμψει τη διαφορά ενώπιον του γερμανικού δικαστηρίου που έχει διεθνή δικαιοδοσία. Η διεθνής δικαιοδοσία διέπεται συνήθως από τη σχετική νομική πράξη της ΕΕ, π.χ. τον κανονισμό αριθ. 1215/2012.

Το εύρος και η διεξαγωγή της διαδικασίας επανεξέτασης καθορίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό στο άρθρο 20 του κανονισμού. Ο νόμος προβλέπει ότι ο αιτών οφείλει να πιθανολογήσει τα περιστατικά τα οποία κατά τη γνώμη του δικαιολογούν την ακύρωση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Το γερμανικό δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία (βλ. ανωτέρω) εκδίδει απόφαση η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν ακυρώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, η διαδικασία βάσει του κανονισμού περατώνεται.

Κατά παρέκκλιση, σε υποθέσεις εργατικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 46b παράγραφος 2 του νόμου περί των εργατοδικείων (Arbeitsgerichtsgesetz) αρμόδιο είναι το εργατοδικείο (Arbeitsgericht) που έχει διεθνή δικαιοδοσία και που θα ήταν αρμόδιο για την εκδίκαση αγωγής με αντικείμενο την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί, πέραν της έντυπης, και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο επιτρέπει την εν λόγω μορφή υποβολής αιτήσεων. Στο Amtsgericht Wedding οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Τεχνική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Amtsgericht Wedding αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Μόνο η γερμανική γλώσσα γίνεται αποδεκτή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.