Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιος για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι για την απαίτηση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, δηλαδή για απαίτηση που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ο Ειρηνοδίκης, ενώ για απαίτηση που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ωστόσο, ειδικά ως προς τις διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, αρμόδιος για την έκδοση διαταγή πληρωμής είναι ο Ειρηνοδίκης, εφόσον το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, ενώ, εφόσον το συμφωνημένο μίσθωμα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, αρμόδιος είναι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία της επανεξέτασης πρέπει να γίνεται με άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα έντυπα του Παραρτήματος του Κανονισμού κατατίθενται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου εγγράφως. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-codex, είτε μέσω πλατρφόρμας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, όπου αυτά τα μέσα είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι η ελληνική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.