Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη έως την 12η Ιουνίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των ιταλικών και των ενωσιακών διατάξεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού, έχουν ληφθεί υπόψη οι αξιώσεις που απορρέουν από εξωσυμβατικές ενοχές.

Αναφορικά με το άρθρο 29 στοιχείο β), φαίνεται πως προκύπτει η ανάγκη διάκρισης μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, καθώς η πρώτη παράγραφος αναφέρεται σε περιπτώσεις επαναφοράς της προθεσμίας που παρήλθε χωρίς υπαιτιότητα του καθ’ ου, ενώ το άρθρο 20 παράγραφος 2 εφαρμόζεται όταν η έκδοση της διαταγής πληρωμής ήταν προδήλως εσφαλμένη ή λόγω άλλων εξαιρετικών περιστάσεων, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση δόλου του άλλου μέρους.

Στην πρώτη κατηγορία περιπτώσεων, η σχετική νομοθεσία αφορά την εκπρόθεσμη προσφυγή κατά διαταγής πληρωμής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 650 του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η οποία ασκείται ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου που εξέδωσε την προειδοποιητική επιστολή. Η προσέγγιση στην περίπτωση αυτή είναι σταθερή και μπορεί να έχει ευρεία εφαρμογή, αν και το δικαστήριο παραμένει αρμόδιο για να αποφανθεί επί της εφαρμογής της προθεσμίας που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 650 του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν αυτή σχετίζεται με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

Στη δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων, ωστόσο, η λύση που εφαρμόζεται επί του παρόντος είναι αυτή της απλής αίτησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, της αίτησης προς το αρμόδιο πρωτοδικείο, παρόλο που το δικαστήριο παραμένει αρμόδιο για να αποφανθεί ως προς το εάν εφαρμοστέοι είναι οι κανόνες της ιταλικής νομοθεσίας ή αυτοί που καθορίζονται από τον κανονισμό.

Σε ό,τι αφορά τα μέσα επικοινωνίας του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 5, αποφασίστηκε να υπάρξει προς το παρόν περιορισμός μόνο στην έντυπη επικοινωνία, καθώς για τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας, ιδίως τα ηλεκτρονικά, απαιτείται η συμμόρφωση με τις ειδικές διατάξεις της ιταλικής νομοθεσίας και καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό, τα μέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι αυτά που είναι «διαθέσιμα» στα δικαστήρια.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι τα εξής δικαστήρια:

Το ειρηνοδικείο (Giudice di Pace) για διαφορές αξίας έως και:

1) 10 000 ευρώ για γενικές απαιτήσεις

2) 25 000 ευρώ για απαιτήσεις αποζημίωσης για βλάβες που προκαλούνται από οχήματα και σκάφη, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια, ανεξαρτήτως της αξίας της διαφοράς, για τις αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ κυρίων ή κατόχων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία και που απορρέουν από εκπομπές καπνού ή θερμότητας, θόρυβο, κραδασμούς ή παρόμοιες διαταράξεις που υπερβαίνουν τα συνήθη επίπεδα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 σημείο 3) του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

Το ειρηνοδικείο είναι επίσης αρμόδιο για υποθέσεις που αφορούν τόκους ή παρεπόμενα έξοδα για καθυστερημένη καταβολή σύνταξης ή προνοιακών επιδομάτων.

Το πρωτοδικείο (tribunale ordinario) ή το εφετείο (corte d’appello) ως δικαστήριο πρώτου και τελευταίου βαθμού είναι αρμόδια για όλες τις άλλες υποθέσεις και έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα όπως προβλέπεται στην ιταλική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στις υποθέσεις που δεν εξαιρούνται από το άρθρο 2, το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για τα εξής:

1) αξιώσεις που αφορούν γεωργικές συμβάσεις (στην περίπτωση αυτή, αρμόδια είναι τα ειδικά τμήματα γεωργικών διαφορών του πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αριθ. 29 της 14ης Φεβρουαρίου 1990)

2) αξιώσεις σχετικές με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα (στην περίπτωση αυτή, αρμόδια είναι τα ειδικά εμπορικά τμήματα του πρωτοδικείου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 επ. του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 168 της 27ης Ιουνίου 2003, όπως ισχύει).

3) αξιώσεις που διέπονται από το ναυτικό δίκαιο, και ιδίως αξιώσεις για ζημία οφειλόμενη σε σύγκρουση πλοίων ζημία προκληθείσα από πλοία κατά την αγκυροβολία ή την πρόσδεση ή την πραγματοποίηση άλλων ελιγμών σε λιμένα ή άλλο αγκυροβόλιο ζημία προκληθείσα από τη χρήση μηχανισμών φορτοεκφόρτωσης και από τη διακίνηση εμπορευμάτων σε λιμένες ζημία προκληθείσα από πλοία σε δίχτυα και άλλο αλιευτικό εξοπλισμό επιβαρύνσεις και αποζημίωση για αρωγή, διάσωση και περισυλλογή αποζημίωση δαπάνης και αμοιβή για επιθαλάσσια αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 589 του Ναυτικού Κώδικα.

4) υποθέσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ενωσιακού ενδιαφέροντος στις οποίες συμβαλλόμενο μέρος είναι επιχείρηση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 168 της 27ης Ιουνίου 2003 (όπως έχει τροποποιηθεί), ή στις οποίες τέτοια επιχείρηση είναι μέλος κοινοπραξίας ή προσωρινής ένωσης επιχειρήσεων στην οποία έχει κατακυρωθεί η σύμβαση, στο μέτρο που είναι αρμόδιο το πρωτοδικείο (και στην περίπτωση αυτή αρμόδια είναι τα ειδικά εμπορικά τμήματα του πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 168 της 27ης Ιουνίου 2003).

Στις υποθέσεις που δεν εξαιρούνται από το άρθρο 2 του κανονισμού, το εφετείο είναι αρμόδιο ως δικαστήριο πρώτου και τελευταίου βαθμού για τις αξιώσεις αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα από συμφωνία που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού ή από κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 32 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 287 της 10ης Οκτωβρίου 1990).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1896/2006/ΕΚ και για τη συναφή διαδικασία είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή, σύμφωνα με το άρθρο 650 του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1896/2006/ΕΚ και για τη συναφή διαδικασία είναι το πρωτοδικείο που είναι αρμόδιο για τη διαταγή, σύμφωνα με τους κοινώς εφαρμοστέους κανόνες.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η αποδεκτή γλώσσα είναι η ιταλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.