Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι τα τοπικά/δημοτικά δικαστήρια [rajona (pilsētas) tiesas], τα οποία είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια στις αστικές υποθέσεις. Το κατά τόπο αρμόδιο τοπικό/δημοτικό δικαστήριο είναι, καταρχήν, το δικαστήριο του δηλωθέντος τόπου κατοικίας (deklarētā dzīvesvesvieta) του καθού, ή, αν ο καθού δεν έχει δηλωθέντα τόπο κατοικίας, το δικαστήριο της διεύθυνσης κατοικίας (dzīvesvietas aderese) ή της έδρας (juridiskā aderese) του καθού. Κατάλογος των δικαστηρίων διατίθεται εδώ.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Το άρθρο 485.1 παράγραφος 1 σημείο 1) του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums) ορίζει ότι η αίτηση επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που έχει εκδοθεί από τοπικό/δημοτικό δικαστήριο υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (abgabaltiesa). Υπάρχουν πέντε περιφερειακά δικαστήρια που εκδικάζουν αστικές υποθέσεις. Κάθε περιφερειακό δικαστήριο είναι αρμόδιο για τις περιφέρειες περισσότερων τοπικών/δημοτικών δικαστηρίων. Κατάλογος των δικαστηρίων διατίθεται εδώ.

Η αίτηση επανεξέτασης διαταγής πληρωμής πρέπει να υποβληθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το οικείο πρόσωπο έλαβε γνώση των περιστάσεων που συνιστούν λόγους επανεξέτασης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.

Αίτηση που δεν παραθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την επανεξέταση βάσει του κανονισμού δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται στον αιτούντα. Επιπλέον, το δικαστήριο δεν εξετάζει επαναληπτική αίτηση, εκτός αν προκύπτει ότι οι λόγοι επί των οποίων στηρίζεται η αίτηση επανεξέτασης έχουν μεταβληθεί. Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με την άσκηση παρεμπίπτουσας προσφυγής (blakus sūdzība).

Η αίτηση επανεξέτασης διαταγής πληρωμής εξετάζεται με έγγραφη διαδικασία. Αν το περιφερειακό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούνται οι όροι για την επανεξέταση της διαταγής, ακυρώνει την προσβληθείσα διαταγή στο σύνολό της και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Αν το περιφερειακό δικαστήριο κρίνει ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλονται με την αίτηση δεν δικαιολογούν την επανεξέταση της διαταγής, απορρίπτει την αίτηση. Η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με την άσκηση παρεμπίπτουσας προσφυγής. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των παρεμπιπτουσών προσφυγών του εν λόγω είδους ρυθμίζεται στο κεφάλαιο 55 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας. Μετάφραση του εν λόγω νόμου στην αγγλική γλώσσα διατίθεται εδώ.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα έγγραφα που προορίζονται για το δικαστήριο πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, είτε ταχυδρομικώς είτε ιδιοχείρως. Τα έγγραφα που προορίζονται για το δικαστήριο μπορούν επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης e-lietas portāls ή με την αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαστηρίου. Τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πρέπει να φέρουν ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρισμένη στη Λετονία (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014).

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής πρέπει να έχει συνταχθεί ή μεταφραστεί στην εθνική γλώσσα, δηλαδή τη λετονική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.