Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αστικό Δικαστήριο, Πρώτο Τμήμα (Civil Court First Hall) – από 15.000 ευρώ και άνω

Κατώτερο δικαστήριο (Court of Magistrates) (Μάλτα) – από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ

Δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal) – έως 5.000 ευρώ.

Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο (Court of Magistrates for Gozo), τόσο στην ανώτερη δικαιοδοσία του (από 15.000 ευρώ και άνω) όσο και στην κατώτερη δικαιοδοσία του (από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ) – είναι αρμόδιο να επιληφθεί όλων των αξιώσεων κατά προσώπων που κατοικούν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις νήσους Γκόζο ή Κομίνο

Η αλληλογραφία πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Registrar,

(Όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Η αλληλογραφία που αφορά τα δικαστήρια του Γκόζο πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Registrar

(Όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αστικό Δικαστήριο, Πρώτο Τμήμα (Civil Court First Hall)

Κατώτερο δικαστήριο (Court of Magistrates) (Μάλτα)

Δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal)

Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο (Court of Magistrates for Gozo), τόσο στην ανώτερη, όσο και στην κατώτερη δικαιοδοσία του

Η αλληλογραφία πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Registrar,

(Όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Η αλληλογραφία που αφορά τα δικαστήρια του Γκόζο πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Registrar

(Όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Διαδικασία επανεξέτασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Κατάθεση των αιτήσεων και των λοιπών εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή αποστολή αυτών ταχυδρομικώς στη εν λόγω γραμματεία

Η αίτηση του καθού για επανεξέταση πρέπει να κατατεθεί από τον ίδιο τον καθού, στη μαλτέζικη γλώσσα, στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Μαλτέζικη και αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.