Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 2 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής:

Στο Δικαστήριο κατατίθεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού. Αν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 93 στοιχείο α) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή αν αφορά υπόθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, τότε η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της σχετικής απόφασης γίνεται από τον δικαστή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (kantonrechter) .

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 9 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

1. Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κηρύσσεται εκτελεστή κατά την έννοια του κανονισμού, ο αιτών μπορεί να ζητήσει επανεξέταση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού.

2. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί:

α. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία που ο εναγόμενος ενημερώθηκε για την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής,

β. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων αφότου παύσουν να ισχύουν οι προσδιορισθέντες λόγοι,

γ. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία που ο εναγόμενος ενημερώθηκε για τους λόγους της επανεξέτασης.

3. Για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης δεν είναι αναγκαία η παράσταση δικηγόρου.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών (άρθρο 33 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας), οι αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό διαδικασίας του δικαστηρίου. Επί του παρόντος, κανένα από τα δικαστήρια δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, και μόνο οι ακόλουθοι τρόποι υποβολής είναι δυνατοί:

- ταχυδρομικώς,

- με κατάθεση στη Γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής:

2. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής την οποία το δικαστήριο έκδοσης κηρύσσει εκτελεστή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, εκδίδεται ή μεταφράζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, στην ολλανδική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.