Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Η δικονομική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία ρυθμίζεται από τους κανόνες του 1980 σχετικά με το Court of Judicature [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] και τους κανόνες του 1981 σχετικά με τα county courts στη Βόρεια Ιρλανδία [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Βάσει του νόμου του 1978 σχετικά με το ανώτατο δικαστήριο κ.λπ. στη Βόρεια Ιρλανδία [Judicature (Northern Ireland) Act 1978], οι εν λόγω κανόνες θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστική πράξη (statutory rule).


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Βόρεια Ιρλανδία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη Βόρεια Ιρλανδία είναι το High Court of Justice.

Η αρμοδιότητα των county courts ορίζεται εξαντλητικά από τον νόμο και προβλέπεται στη διάταξη του 1980 σχετικά με τα county courts στη Βόρεια Ιρλανδία [County Courts (Northern Ireland) Order 1980]. Ως εκ τούτου, ενόσω δεν έχει τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη, οι διαδικασίες έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής βάσει του κανονισμού δεν εμπίπτουν στη νομοθετικά προβλεπόμενη αρμοδιότητα των county courts, αλλά, αντιθέτως, υπάγονται στη γενική αρμοδιότητα του High Court, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας του αντικειμένου της διαφοράς.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αίτηση επανεξέτασης κατά το άρθρο 20 μπορεί να υποβληθεί στη Βόρεια Ιρλανδία στο High Court, σύμφωνα με το μέρος IV της διάταξης 71 των κανόνων του 1980 σχετικά με το Court of Judicature [Part IV of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980].

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται αποδεκτό από το δικαστήριο στη Βόρεια Ιρλανδία για τους σκοπούς της κίνησης διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το ταχυδρομείο. Στο μέλλον, είναι πιθανόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στο δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων αντιρρήσεων, μπορούν να αποσταλούν στο δικαστήριο ταχυδρομικώς, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο ότι το δικαστήριο διαθέτει τον αναγκαίο συναφώς εξοπλισμό, σύμφωνα με τον κανόνα 39 της διάταξης 71 των κανόνων του 1980 σχετικά με το Court of Judicature [Rule 39 of Order 71 of the Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980]. Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας μπορούν επίσης να υποβληθούν στο δικαστήριο αυτοπροσώπως.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.