Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα τοπικά δικαστήρια (sądy rejonowe) και τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy okręgowe), των οποίων η κατά τόπο και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα καθορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Kodeks postępowania cywilnego) της 17ης Νοεμβρίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Κυβέρνησης 2014, σημείο 101, όπως έχει τροποποιηθεί). Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα διέπεται από τα άρθρα 16, 17 και 461(11) σε συνδυασμό με το άρθρο 50516(1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ η κατά τόπο αρμοδιότητα από τα άρθρα 27 έως 46 και 461(1) σε συνδυασμό με το άρθρο 50516(1) του Κώδικα.

Αιτήσεις άρνησης εκτέλεσης κατά την έννοια του άρθρου 22 (Άρνηση εκτέλεσης) του κανονισμού υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 115323(1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή της έδρας του οφειλέτη ή, ελλείψει τέτοιου δικαστηρίου, στο περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εκκρεμεί ή διενεργείται η εκτέλεση. Σύμφωνα με το άρθρο 115323(3), ο καθού δύναται να παρουσιάσει τη θέση του σχετικά με την υπόθεση εντός χρονικού ορίου που καθορίζεται από το δικαστήριο.

Όσον αφορά το άρθρο 23 (Αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης), κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, το αρμόδιο τοπικό δικαστήριο δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 115320(1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να αναστείλει τις διαδικασίες εκτέλεσης που διενεργούνται βάσει ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Επίσης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, το εν λόγω δικαστήριο δύναται να περιορίσει την εκτέλεση σε συντηρητικά μέτρα ή να εξαρτήσει την εκτέλεση από την παροχή κατάλληλης εγγύησης από τον πιστωτή.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Όσον αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού, η προστασία του οφειλέτη παίρνει τη μορφή ανανέωσης της προθεσμίας για την υποβολή ανακοπής κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Το εν λόγω ζήτημα διέπεται από το πρώτο μέρος, τίτλος VI, κεφάλαιο 5 (Μη τήρηση προθεσμιών και ρυθμίσεις για ανανέωση της προθεσμίας) (άρθρα 167-172) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, η αίτηση για ανανέωση της προθεσμίας πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μία εβδομάδα αφότου πάψει να ισχύει η αιτία μη τήρησης της προθεσμίας, με τη μορφή επιστολής προς το δικαστήριο ενώπιον του οποίου επρόκειτο να λάβει χώρα η διαδικασία. Η επιστολή πρέπει να παραθέτει τα περιστατικά που δικαιολογούν την αίτηση. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για ανανέωση της προθεσμίας, ο διάδικος θα πρέπει να προβεί στη διαδικαστική ενέργεια της υποβολής αίτησης για την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αν έχει παρέλθει πάνω από ένα έτος από την παρέλευση της προθεσμίας, η ανανέωση της προθεσμίας είναι εφικτή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Κατά κανόνα, η υποβολή αίτησης για ανανέωση της προθεσμίας δεν οδηγεί στην αναστολή της διαδικασίας ή της εκτέλεσης απόφασης.

Όσον αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού, ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 50520 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αιτήσεις οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις για τα γραπτά υπομνήματα και να παραθέτουν τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αίτηση ακύρωσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση της εν λόγω αίτησης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή. Πριν ακυρώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, το δικαστήριο προβαίνει σε ακρόαση του αιτούντος ή τον καλεί να υποβάλει δήλωση εγγράφως.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Αιτήσεις για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και λοιπά δικόγραφα σε τέτοιες διαδικασίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο γραπτώς. Τα έγγραφα υποβάλλονται στο αρμόδιο δικαστήριο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β, αποδεκτή γλώσσα είναι η πολωνική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.