Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto (κεντρικό πολιτικό τμήμα του περιφερειακού δικαστηρίου του Πόρτο).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η διαδικασία επανεξέτασης είναι εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 20 του κανονισμού και αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση είναι το Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto (κεντρικό πολιτικό τμήμα του περιφερειακού δικαστηρίου του Πόρτο).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι τα ακόλουθα:

i) Ιδιόχειρη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 7 στοιχείο α) του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Código de Processo Civil)

ii) Συστημένη ταχυδρομική αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Código de Processo Civil)

iii) Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Código de Processo Civil).

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Αποδεκτή γλώσσα είναι τα πορτογαλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.