Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εκδικάζεται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας σε πρώτο βαθμό. Η αίτηση επανεξέτασης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την απόφαση εναντίον της οποίας γίνεται η προσφυγή, το οποίο συνέρχεται με τον πλήρη σχηματισμό 2 δικαστών. Βλ. άρθρο 1 και άρθρο 2 του άρθρου Ι σημείο 9 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με ορισμένα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών από την προσχώρηση της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 191/2007, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τελευταία.

Το αρμόδιο όργανο για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας σε πρώτο βαθμό:

— το δικαστήριο (judecătorie) που εκδικάζει υποθέσεις, σε πρώτο βαθμό, για χρηματικές αξιώσεις ύψους έως 200.000 RON

ή

— το δικαστήριο (tribunal) που εκδικάζει, σε πρώτο βαθμό, όλες τις αξιώσεις που δεν εμπίπτουν, εκ του νόμου, στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων, δηλαδή αξιώσεις από 200.000 RON και άνω —άρθρο 94 εδάφιο 1 στοιχείο i) και άρθρο 95 σημείο 1 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (σε θέματα διαταγής πληρωμής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1.016 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο πιστωτής μπορεί να υποβάλει αίτημα για διαταγή πληρωμής στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας σε πρώτο βαθμό).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

— διαδικασία κοινού δικαίου:

— οι οριστικές αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή ακύρωσης (έκτακτα ένδικα μέσα), όταν ο προσφεύγων δεν κλητεύτηκε νομίμως ούτε παρουσιάστηκε εμπρόθεσμα στη δίκη· η προσφυγή ακύρωσης μπορεί να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, αλλά το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη οριστική· οι λόγοι της προσφυγής πρέπει να εκτεθούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 15 ημερών επί ποινή ακυρότητας (άρθρο 503 εδάφιο 1 και άρθρο 506 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας)·

— αναθεώρηση (έκτακτο ένδικο μέσο) μιας απόφασης που εκδόθηκε επί της ουσίας ή η οποία αναφέρεται στην ουσία της υπόθεσης μπορεί να ζητηθεί αν ο διάδικος εμποδίστηκε να παραστεί στη διαδικασία και αδυνατούσε να ενημερώσει σχετικά το δικαστήριο για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του· στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε αναθεώρηση και αποφάσεις που δεν αναφέρονται στην ουσία· η προθεσμία για την αναθεώρηση είναι 15 ημέρες και υπολογίζεται από την έναρξη του κωλύματος [άρθρο 509 εδάφιο 1 σημείο 9 και εδάφιο 2 και άρθρο 511 εδάφιο 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— στον διάδικο που δεν τήρησε μια διαδικαστική προθεσμία δίνεται νέα προθεσμία μόνο αν θα αποδείξει ότι η καθυστέρηση είναι δεόντως αιτιολογημένη για τον σκοπό αυτό, ο διάδικος πρέπει να συμπληρώσει ένα έγγραφο εντός 15 ημερών το αργότερο από την έναρξη του εμποδίου, με το οποίο θα ζητά να του χορηγηθεί νέα προθεσμία· σε περίπτωση έκτακτων μέσων προσφυγής, η προθεσμία αυτή είναι η ίδια με εκείνη που προβλέπεται για την άσκηση του μέσου προσφυγής· η αίτηση χορήγησης νέας προθεσμίας απαντάται από το αρμόδιο δικαστήριο που έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει εκπρόθεσμα δικαιώματα (άρθρο 186 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας).

ειδική διαδικασία για τη διαταγή πληρωμής:

— ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας (άρθρο 1.014-1.025) προβλέπει ειδική διαδικασία για τη διαταγή πληρωμής·

— σχετικά με τη διαταγή πληρωμής, ο οφειλέτης μπορεί να διατυπώσει αίτηση ακύρωσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της [άρθρο 1.024 εδάφιο 1 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— αίτηση ακύρωσης μπορεί να υποβληθεί από τον πιστωτή ως προς τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1.021 εδάφια 1 και 2 του [1] νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, καθώς και ως προς τη διαταγή πληρωμής, που προβλέπονται στο άρθρο 1.022 εδάφιο 2 του ίδιου κώδικα [2] , εντός 10 ημερών [άρθρο 1.024 εδάφιο 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται από εκείνο το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, με τον πλήρη σχηματισμό 2 δικαστών [άρθρο 1.024 εδάφιο 4 του νέου κωδικού πολιτικής δικονομίας]·

— αν το αρμόδιο δικαστήριο δεχθεί, εν όλω ή εν μέρει την αίτηση ακύρωσης, αυτό ακυρώνει τη διαταγή, εν όλω, ανάλογα με την περίπτωση, ή εν μέρει, και εκδίδει οριστική απόφαση· αν το αρμόδιο δικαστήριο δεχθεί την αίτηση ακύρωσης, θα εκδώσει οριστική απόφαση με την οποία εκδίδεται η διαταγή πληρωμής· η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης είναι οριστική [άρθρο 1.024 εδάφιο 6 θέση Ι, εδάφια 7 και 8 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το κοινό δίκαιο. Στο πλαίσιο της ανακοπής δεν είναι δυνατόν να γίνει επίκληση παρά μόνο των παρατυπιών της διαδικασίας εκτέλεσης, όπως και λόγων για την αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων που υπεισήλθαν αφότου η διαταγή πληρωμής έγινε οριστική [άρθρο 1.025 εδάφιο 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας].


[1] Άρθρο 1.021 Αμφισβήτηση αξίωσης:

(1) Αν ο οφειλέτης αμφισβητήσει την αξίωση, το δικαστήριο εξετάζει το βάσιμο της προβαλλόμενης ένστασης, με βάση τα υποβληθέντα στο δικαστήριο έγγραφα και τις εξηγήσεις και διευκρινίσεις των διαδίκων. Στην περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι τα επιχειρήματα υπεράσπισης του οφειλέτη είναι υποστατά, εκδίδει απόφαση με την οποία απορρίπτει την αξίωση του πιστωτή.

(2) Αν τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οφειλέτης επί της ουσίας προϋποθέτουν την υποβολή άλλων στοιχείων από αυτά που προβλέπονται στο εδάφιο 1 και τα οποία θα γίνονταν δεκτά, σύμφωνα με τον νόμο, στη διαδικασία του κοινού δικαίου, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση του πιστωτή για διαταγή πληρωμής.

(3) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια 1 και 2, ο πιστωτής μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη σύμφωνα με το κοινό δίκαιο.».

[2] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.022 εδάφιο 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας: «Αν το δικαστήριο, εξετάζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, διαπιστώσει ότι ένα μέρος μόνο των προβαλλόμενων ισχυρισμών του πιστωτή είναι βάσιμο, τότε εκδίδει απόφαση για διαταγή πληρωμής μόνο για το εν λόγω μέρος και ορίζει επίσης την προθεσμία για την πληρωμή. Στην εν λόγω περίπτωση, ο πιστωτής μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη σύμφωνα με το κοινό δίκαιο για να υποχρεωθεί δικαστικώς ο οφειλέτης να καταβάλει το υπόλοιπο του χρέους.»

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

διαδικασία κοινού δικαίου

— η κοινοποίηση των κλήσεων και άλλων εγγράφων της διαδικασίας πραγματοποιείται με τους όρους των άρθρων 153-173 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (στη συνέχεια δίνονται μερικά παραδείγματα των τρόπων κοινοποίησης:

— η κοινοποίηση των κλήσεων και όλων των εγγράφων της διαδικασίας γίνεται, αυτεπαγγέλτως, μέσω των δικαστικών κλητήρων είτε μέσω άλλων υπαλλήλων του δικαστηρίου, ή με άλλους υπαλλήλους άλλων δικαστηρίων στις περιφέρειες με τις οποίες συνδέεται ο παραλήπτης της κλήσης [άρθρο 154 εδάφιο 1 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με τους προαναφερθέντες όρους, αυτή γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση περιεχομένου και απόδειξη παραλαβής, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο συνάπτεται η απόδειξη παραλαβής/τα πρακτικά και η κοινοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο [άρθρο 154 εδάφιο 4 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— αν το ζητήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και με δικά τους έξοδα, η κοινοποίηση των εγγράφων της διαδικασίας μπορεί να γίνει απευθείας με δικαστικούς επιμελητές οι οποίοι υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν όλες τις διαδικαστικές διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος, ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς [άρθρο 154 εδάφιο 5 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας]·

— η κοινοποίηση των κλήσεων και των άλλων εγγράφων της διαδικασίας μπορεί να γίνει από τη γραμματεία του δικαστηρίου και μέσω φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τη μετάδοση του κειμένου του εγγράφου και την επιβεβαίωση της παράδοσής του, εφόσον ο διάδικος είχε υποδείξει για τον σκοπό αυτό στο δικαστήριο τα στοιχεία επικοινωνίας· Η κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων συνοδεύεται από την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστηρίου που αντικαθιστά τη σφραγίδα του δικαστηρίου και την υπογραφή του γραμματέα της ακροαματικής διαδικασίας ως προς τα στοιχεία που πρέπει να φέρει υποχρεωτικά η κλήση. Κάθε δικαστήριο θα έχει ενιαία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή για τις κλήσεις και τα διαδικαστικά έγγραφα (άρθρο 154 εδάφιο 6 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας).

ειδική διαδικασία για τη διαταγή πληρωμής:

— η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον διάδικο που είναι παρών ή κοινοποιείται σε έκαστο διάδικο αμελλητί, σύμφωνα με τον νόμο [άρθρο 1.022 εδάφιο 5 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας].

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η γλώσσα στην οποία συμπληρώνονται τα έντυπα είναι η ρουμανική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.