Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Η τακτική αστική διαδικασία στη Σκωτία διέπεται κυρίως από τους κανόνες του 1993 περί τακτικής διαδικασίας (Ordinary Cause Rules 1993). Οι κανόνες είναι προσβάσιμοι μέσω του ιστοτόπου της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) .

Οι κανόνες θεσπίζονται με νομοθετική πράξη και ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίησή τους επίσης με νομοθετική πράξη με σκοπό την προσαρμογή τους στις διατάξεις του κανονισμού. Επίσης θα απαιτηθεί η θέσπιση αυτοτελούς συνόλου κανόνων.

Το Court of Session ρυθμίζει και καθορίζει τη διαδικασία και την πρακτική που πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε αστική δίκη που διεξάγεται σε sheriff court με την έκδοση νόμου περί δικαστικών συνεδριάσεων (Act of Sederunt).


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Σκωτία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Η αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη Σκωτία ανήκει στο sheriff court. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον κρατικού λειτουργού που φέρει τον τίτλο «sheriff».

Αξίωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε sheriff court στη Σκωτία. Ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) έχει τις διευθύνσεις όλων των sheriff courts.

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στον sheriff.

Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο 2 του Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008 [νόμος του 2008 περί δικαστικών συνεδριάσεων (κανόνες του Sheriff Court σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής).

Η αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο 3 του Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008 [νόμος του 2008 περί δικαστικών συνεδριάσεων (κανόνες του Sheriff Court σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής).

Τα έντυπα 2 και 3 είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση από τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Το μέσο επικοινωνίας που γίνεται δεκτό από τα sheriff courts της Σκωτίας για τους σκοπούς της κίνησης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το ταχυδρομείο (λόγω της ανάγκης καταβολής δικαστικού τέλους για την κίνηση της διαδικασίας). Επί του παρόντος εξετάζεται το κατά πόσον θα ήταν δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της αξίωσης. Τα τυχόν επακόλουθα έγγραφα, π.χ. δήλωση αντιρρήσεων, μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο δικαστήριο ταχυδρομικώς.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.