Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilný sporový poriadok) (νόμος αριθ. 160/2015), αρμόδια δικαστήρια είναι τα τοπικά δικαστήρια (okresné súdy) και το δημοτικό δικαστήριο της Μπρατισλάβας IV (Mestský súd Bratislava IV).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, βάσει του άρθρου 398 του κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, μπορεί να υποβληθεί έκτακτο ένδικο μέσο (αίτηση επανεκδίκασης — žaloba o obnovu konania) ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτοβάθμια απόφαση, δηλαδή του τοπικού δικαστηρίου (okresný súd) ή του δημοτικού δικαστηρίου (mestský súd).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Αίτηση που υποβάλλεται χωρίς ηλεκτρονική έγκριση πρέπει να επανυποβληθεί εντός 10 ημερών είτε σε έντυπη μορφή είτε σε εγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή, άλλως απορρίπτεται χωρίς να εξεταστεί. Το δικαστήριο δεν απευθύνει κλήση για επανυποβολή αίτησης.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, αποδεκτή γλώσσα είναι η σλοβακική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.