Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια είναι τα τοπικά και τα περιφερειακά δικαστήρια (okrajna sodišča και okrožna sodišča).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Αρμόδια για τη διαδικασία επανεξέτασης και για την εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού είναι τα τοπικά και τα περιφερειακά δικαστήρια.

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Η επικοινωνία με τα δικαστήρια γίνεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλα μέσα της τεχνολογίας των επικοινωνιών, με απευθείας επίδοση στο δικαστήριο ή με επίδοση από πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με την επίδοση εγγράφων (εμπορικός πάροχος) [άρθρο 105 στοιχείο β) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο εξής: ZPP, Uradni list Republike Slovenije (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στο εξής: UL RS), τεύχη 73/07 – επίσημη ενοποιημένη έκδοση, 45/08 – νόμος περί διαιτησίας (ZArbit), 45/08, 111/08 – απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΑΣΔ) 57/09 – ΑΣΔ 12/10 – ΑΣΔ 50/10 – ΑΣΔ 107/10 – ΑΣΔ 75/12 – ΑΣΔ 40/13 – ΑΣΔ 92/13 – ΑΣΔ 10/14 – ΑΣΔ και 48/15 – ΑΣΔ αριθ. 73 της 13.8.2007, σ. 10425].

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Οι επίσημες γλώσσες είναι τα σλοβενικά και οι δύο εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται επίσημα από τα δικαστήρια στις περιοχές στις οποίες ζουν οι αντίστοιχες εθνικές κοινότητες (άρθρα 6 και 104 ZPP). Οι εθνοτικές μειονοτικές γλώσσες είναι τα ιταλικά και τα ουγγρικά.

Οι εθνοτικά μεικτές περιοχές ορίζονται στον νόμο για την ίδρυση των δήμων και την οριοθέτηση των συνόρων τους (UL RS, τεύχη 108/06 - επίσημη ενοποιημένη έκδοση, και 11/09, εφεξής: νόμος ZUODNO). Το άρθρο 5 του νόμου ZUODNO ορίζει τα εξής: «Εθνοτικά μεικτές περιοχές δυνάμει του παρόντος νόμου είναι εκείνες οι οποίες ορίζονται ως τέτοιες από το ισχύον καταστατικό των δήμων Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola και Piran.»

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.