Euroopa maksekäsk

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu välja andmise taotluste puhul on pädev ainult Viini kaubanduskohus (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Menetluslikult käsitatakse artikli 20 lõigete 1 ja 2 kohaseid läbivaatamise taotluseid tähtaja ennistamise taotlustena. Siiski saab lõike 2 kohase taotluse rahuldamise otsuse edasi kaevata (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 5).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses võib dokumente esitada paberkandjal või WebERV (veebipõhine e-õiguskeskkond) kaudu elektrooniliselt. Põhimõtteliselt võivad WebERVi kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Selle kasutamise tehnilised eeldused on eritarkvara ja edastava asutuse olemasolu. Edastavate asutuste ajakohane nimekiri on avaldatud aadressilhttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Dokumente ei saa esitada faksi teel ega e-postiga.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohane aktsepteeritud keel on saksa keel.

Lisaks ametlikule (saksa) keelele võivad Austria kodanikud ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikide kodanikud kasutada Oberpullendorfi ja Oberwarti ringkonnakohtutes ungari keelt, Ferlachi, Eisenkappeli ja Bleiburgi ringkonnakohtutes sloveeni keelt ning Eisenstadti, Güssingi, Mattersburgi, Neusiedl am See, Oberpullendorfi ja Oberwarti ringkonnakohtutes horvaadi keelt.

Viimati uuendatud: 07/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.