Euroopa maksekäsk

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu välja andmise taotluste puhul on pädev ainult Viini kaubanduskohus (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Menetluslikult käsitatakse artikli 20 lõigete 1 ja 2 kohaseid läbivaatamise taotluseid tähtaja ennistamise taotlustena. Siiski saab lõike 2 kohase taotluse rahuldamise otsuse edasi kaevata (Austria tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 252 lõige 5).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses võib dokumente esitada paberkandjal või WebERV (veebipõhine e-õiguskeskkond) kaudu elektrooniliselt. Põhimõtteliselt võivad WebERVi kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Selle kasutamise tehnilised eeldused on eritarkvara ja edastava asutuse olemasolu. Edastavate asutuste ajakohane nimekiri on avaldatud aadressilhttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Dokumente ei saa esitada faksi teel ega e-postiga.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohane aktsepteeritud keel on saksa keel.

Lisaks ametlikule (saksa) keelele võib Oberpullendorfi ja Oberwarti esimese astme kohtutes (Bezirksgerichte) kasutada ungari keelt, Ferlachi, Eisenkappeli ja Bleiburgi esimese astme kohtutes sloveeni keelt ning Eisenstadti, Güssingi, Mattersburgi, Neusiedl am See, Oberpullendorfi ja Oberwarti esimese astme kohtutes horvaadi keelt.

Viimati uuendatud: 27/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.