Euroopa maksekäsk

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Belgia kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) kohaselt kuulub Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus kohast ja kohtuasja esemest olenevalt rahukohtule (juge de paix/vrederechter), esimese astme kohtule (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), kaubanduskohtule (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) või töökohtule (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Asjaoludest olenevalt on poolel, kes soovib otsuse läbivaatamist, mitu võimalust:

- kohtumenetluse seadustiku artiklis 1051 nähakse ette, et kohtuotsuse peale või esitada apellatsioonkaebuse (appel/hoger beroep) ühe kuu jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist. Seda kohaldatakse olenemata sellest, kas mõlemad pooled ilmusid menetlusele;

- kohtumenetluse seadustiku artiklis 1048 nähakse ette, et juhul, kui tehakse tagaseljaotsus, võib kohtuotsuse kohta esitada vastuväite (opposition/oppositie) samuti ühe kuu jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist või teatavatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast kohtumenetluse seadustiku artikli 792 teise ja kolmanda lõigu kohaselt tehtud kohtuotsuse teatavakstegemist;

- kui tsiviilkohtu otsuse (või kriminaalkohtu menetluses kriminaalasjaga seotud tsiviilhagi kohta tehtud otsuse) suhtes ei ole enam võimalik kasutada kumbagi nimetatud õiguskaitsevahendit, võib pool esitada kohtumenetluse seadustiku artikli 1133 kohase erakorralise läbivaatamise (requête civile/herroeping van het gewijsde) avalduse kuue kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist, et otsus tühistada.

Nimetatud tähtajad apellatsioonkaebuse, vastuväite ja erakorralise läbivaatamise avalduse esitamiseks ei mõjuta järgmist:

- riigiüleste ja rahvusvaheliste õigusnormide imperatiivsete sätetega ettenähtud tähtaegu;

- kohtumenetluse seadustiku artiklit 50, mille kohaselt on teatavatel õigusnormidega ettenähtud tingimustel võimalik pikendada tähtaega, mille lõppemise korral teatav õigus aegub;

- võimalust kohaldada üldist õiguspõhimõtet, mida on korduvalt kinnitanud Belgia kassatsioonikohus ja mille kohaselt pikendatakse teatava toimingu sooritamiseks ette nähtud aega selle poole huvides, kellel ei olnud vääramatu jõu tõttu võimalik toimingut sooritada.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kõnealuse määruse kohaldamisel lubavad Belgia kohtud kasutada järgmist kaht sidevahendit: I lisas toodud tüüpvormi A võib esitada otse koos täiendavate dokumentidega pädeva kohtu kantseleisse; sama tüüpvormi koos täiendavate dokumentidega võib kohtule saata tähtkirjaga.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaldamisel lubab Belgia kasutada ainult maksekäsu täitmise koha ametlikku keelt või ametlikke keeli, nagu on sätestatud Belgia õigusaktides.

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.