Euroopa maksekäsk

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb esitada sellele kohalikule kohtule (окръжен съд), mille tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registrijärgne asukoht või mille tööpiirkonnas maksekäsk täidetakse. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 1).

Kui nõue on võimalik vaidlustada, võib kostja vaidlustada kohtu territoriaalse pädevuse, aga seda tuleb teha hiljemalt vastuväite esitamise ajal. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seda menetlust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 626a.

Artikkel 626a. 1) Kostja võib taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist pädevas apellatsioonikohtus määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklis 20 sätestatud tingimustel ja korras.

2) Läbivaatamistaotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul alates päevast, mil kostja sai maksekäsu sisust tegelikult teadlikuks, või pärast seda, kui määruse artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud asjaolud on ära langenud.

3) Kohus saadab taotluse koopia teisele poolele, kes võib vastata ühe nädala jooksul pärast koopia kättesaamist.

4) Taotlust käsitletakse kinnisel istungil. Kui kohus peab seda asjakohaseks, võib ta taotlust käsitleda ka avalikul istungil.

5) Kohtu otsust ei saa edasi kaevata.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kättetoimetamise viise reguleerib kehtiv tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Kättetoimetamise aadressi reguleerib artikkel 38.

„Artikkel 38 1) Teade toimetatakse kätte toimikus märgitud aadressil.

2) Kättetoimetamine võib toimuda poole valitud e-posti aadressil

1. ühtse e-õiguskeskkonna portaali kaudu;

2. kvalifitseeritud registreeritud e-andmevahetusteenuse kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ) (ELT L 257/73) („määrus (EL) nr 910/2014“) artikli 3 punkti 37 tähenduses.

3. Kui pool ei ole lõike 2 kohast kättetoimetamise viisi valinud, kuid on märkinud e-posti aadressi, toimetatakse teade kätte märgitud aadressil.

4) Lõigete 2 ja 3 kohase kättetoimetamise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks juba tehtud toimingute nõuetekohasust.

5) Kui lõigete 1–3 kohane kättetoimetamine ei ole võimalik, toimetatakse teade kätte poole kehtival aadressil või selle puudumisel alalisel aadressil.

6) Pool võib märkida e-posti aadressi teate kättetoimetamiseks eksperdile, tunnistajale või kolmandale isikule, kes on kohustatud esitama tema valduses oleva dokumendi.“

Artiklis 38a on sätestatud, et elektrooniliselt menetlustoimingu teinud isik peab esitama e-posti aadressi, kuhu saab teatada elektroonilise avalduse kättesaamisest ja tehtud toimingu tehnilise kontrolli tulemustest. Menetlustoimingu elektrooniliselt teinud isik võib nõustuda võtma vastu elektroonilisi avaldusi ja elektroonilisi dokumente asja menetlevalt kohtult asjaomases kohtuastmes või kõikides kohtuastmetes. Isik, kes teeb menetlustoimingu elektrooniliselt ühtse e-õigusportaali kaudu, nõustub võtma vastu elektroonilisi avaldusi ja elektroonilisi dokumente, teatiseid, kohtukutseid ja muid dokumente asja menetlevalt kohtult asjaomases kohtuastmes ja kõikides kohtuastmetes. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks juba tehtud toimingute nõuetekohasust.

Kättetoimetamine krediidi- ja finantseerimisasutustele, sealhulgas tarbijatelt võlgade sissenõudmise korral, kindlustus- ja edasikindlustusandjatele ning energia-, gaasi- või posti-, elektroonilise side või vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkujatele, notaritele ja eraõiguslikele kohtutäituritele toimub üksnes artikli 38 lõikes 2 sätestatud korras nende osutatud e-posti aadressil. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 50 lõige 5).

Kättetoimetamine advokaadile toimub ühtse e-õiguskeskkonna portaali kaudu või tema tegevuskohta. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 51 lõige 1).

Riigiasutustele ja omavalitsusüksustele toimetatakse dokumendid kätte üksnes artikli 38 lõikes 2 sätestatud korras nende määratud e-posti aadressil. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 52 lõige 2).

Artikli 42 alusel toimetab teated kätte kohtuametnik või need saadetakse posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana. Kui kättetoimetamise kohas ei ole kohtuasutust, võib teated kätte toimetada omavalitsusüksuse või linnavalitsuse kaudu.

Kohus võib poole taotlusel määrata, et teated toimetab kätte eraõiguslik kohtutäitur. Eraõigusliku kohtutäituri kulud kannab pool.

Kui teadet ei ole kätte toimetatud ühelgi eespool nimetatud viisil või kui tegemist on katastroofide, õnnetuste või muude ettenägematute asjaoludega, võib kohus erandkorras määrata, et dokumendid toimetab kätte kohtuametnik telefonitsi, e-posti teel kättetoimetamiseks ettenähtud e-posti aadressil, teleksi, faksi või telegrammi teel.

Kättetoimetamise viisid on ette nähtud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 43.

„Artikkel 43 1) Teade toimetatakse kätte isiklikult või teise isiku kaudu.

2) Kohus võib määrata, et teade toimetatakse kätte selle lisamise teel juhtumi toimikusse või teate kinnitamise teel.

3) Kohus võib määrata teate kättetoimetamise avaliku kättetoimetamise teel.“

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Bulgaaria Vabariik võtab vastu Euroopa maksekäske, millele on lisatud tõlge bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 26/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.