Euroopa maksekäsk

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu avaldus tuleb esitada sellele kohalikule kohtule (окръжен съд), mille tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registrijärgne asukoht või mille tööpiirkonnas maksekäsk täidetakse. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 1).

Kui nõue on võimalik vaidlustada, võib kostja vaidlustada kohtu territoriaalse pädevuse, aga seda tuleb teha hiljemalt vastuväite esitamise ajal. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 625 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seda menetlust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 626a.

Artikkel 626a. 1) Kostja võib taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist pädevas apellatsioonikohtus määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklis 20 sätestatud tingimustel ja korras.

2) Läbivaatamistaotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul alates päevast, mil kostja sai maksekäsu sisust tegelikult teadlikuks, või pärast seda, kui määruse artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud asjaolud on ära langenud.

3) Kohus saadab taotluse koopia teisele poolele, kes võib vastata ühe nädala jooksul pärast koopia kättesaamist.

4) Taotlust käsitletakse kinnisel istungil. Kui kohus peab seda asjakohaseks, võib ta taotlust käsitleda ka avalikul istungil.

5) Kohtu otsust ei saa edasi kaevata.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Euroopa maksekäsuga seotud teated toimetab kätte kohtuametnik või need saadetakse posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana. Kui kättetoimetamise kohas puudub kohtuasutus, võib teated kätte toimetada kohalik omavalitsus või linnavalitsus. (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 42 lõige 1)

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Bulgaaria Vabariik võtab vastu Euroopa maksekäske, millele on lisatud tõlge bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 27/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.