Euroopa maksekäsk

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmise ja läbivaatamise avalduste ning maksekäsu täitmise kinnituste väljastamise kohta otsuste tegemisel on ainupädevus järgmisel kohtul:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

Faks: + 385 1 4920-871

E-post:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Veebisait:     http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Euroopa maksekäsu läbivaatamise avalduse kohta teeb otsuse Zagrebi kaubanduskohus. Kohtu otsust ei ole võimalik edasi kaevata.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vormid, muud avaldused või teatised tuleb esitada kirjalikult kas faksi või e-posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsule peab olema lisatud tõlge horvaadi keelde. Tõlke peab olema tõestanud selleks õigustatud isik.

Viimati uuendatud: 30/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.