Euroopa maksekäsk

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Pädevad on kõik Küprose Vabariigi esimese astme kohtud, mis tegutsevad neljas Küprose Vabariigi kontrollile alluvas haldusüksuses (Levkosias, Lemesoses, Larnaca-Ammochostoses ja Pafoses). Kohtuniku pädevust reguleerib kohtute seadus (14/60) ning see vastab kohtuniku positsioonile hierarhias, st kohaliku kohtu kohtunik, esimees ja president.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetluse kord on sätestatud Küprose tsiviilkohtumenetluse eeskirjades. Menetlus põhineb peamiselt menetlusosaliste kirjalikel esildistel. Erandjuhtudel ja kui kohus peab seda vajalikuks, võetakse lisaks kirjalikele esildistele arvesse ka vande all antud selgitusi ja suulisi ütlusi. Pädevad on punktis a nimetatud kohtud.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluse puhul vastuvõetavad ja kohtutele kättesaadavad sidevahendid on kirjalik taotlus esitatakse kohtu kantseleile isiklikult, taotlus saadetakse postiga või muu sidevahendiga nagu faks või e-kiri.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritud keel on kreeka keel. Kõnealuse määruse kohaldamisel aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Viimati uuendatud: 12/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.