Euroopa maksekäsk

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Tšehhi Vabariigis kohaldatakse Euroopa maksekäsu väljaandmisel pädeva kohtu kindlaksmääramiseks seaduse nr 99/1963 (tsiviilmenetluse seadustik) tsiviilasjade kohtualluvust käsitlevaid üldsätteid.

Sisulist pädevust reguleerivad tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvid 9–12 ja territoriaalset pädevust paragrahvid 84–89a.

Võttes arvesse kirjeldatud kohtuasjade laadi, on sisuline pädevus üldiselt kohalikul kohtul ja territoriaalse pädevuse määramise kriteerium on enamasti kostja elukoht / registrijärgne asukoht.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Esimeses astmes otsuse teinud kohus on pädev ka läbivaatamismenetluses.

Pädev kohus peab kohaldama määruse artiklit 20 otse. Kaebuse võib esitada otsuse peale, millega kohus lükkab läbivaatamise avalduse tagasi.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kooskõlas tsiviilmenetluse seadustiku paragrahviga 42 on lubatud järgmised sidevahendid:

a) e-post, milles kasutatakse täiustatud digitaalallkirja vastavalt digitaalallkirja seadusele (seadus nr 227/2000, muudetud);

b) e-post ilma täiustatud digitaalallkirjata;

c) faks.

Punktides b ja c osutatud juhtudel tuleb vormide originaalid saata hiljemalt kolme päeva jooksul, vastasel juhul kohus neid ei arvesta.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Tšehhi Vabariik aktsepteerib ainult tšehhi keelt.

Viimati uuendatud: 11/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.