Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa maksekäsk

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Inglismaal ja Walesis kuulub Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus krahvkonnakohtule (county court) ja kõrgele kohtule (High Court of Justice).

Krahvkonnakohtute pädevus on seadusega täielikult kindlaks määratud ja hõlmab peaaegu kogu tsiviilõiguse valdkonda. Üldine pädevus tsiviilõiguse valdkonnas kattub suures osas kõrge kohtu pädevusega, välja arvatud alla 50 000 naelsterlingi suuruste isikukahju nõuete ja alla 15 000 naelsterlingi suuruste rahaliste nõuete osas. Nimetatud nõuded tuleb esitada esmalt krahvkonnakohtusse. Lisateavet saab 1991. aasta määrusest kõrge kohtu ja krahvkonnakohtute kohtualluvuse kohta (kehtivas sõnastuses) (High Court and County Courts Juristiction Order 1991 (as amended)). Mitme õigusaktiga on krahvkonnakohtutele antud ainupädevus – näiteks kuuluvad nende ainupädevusse praktiliselt kõik 1974. aasta tarbijakrediidiseaduse (Consumer Credit Act 1974) alusel algatatud asjad ning suurem osa hüpoteeklaenuasjadest ja üüriasjadest.

Nõude võib esitada Inglismaa ja Walesi mis tahes krahvkonnakohtusse. Kohtute ameti kodulehelt leiab kõikide krahvkonnakohtute aadressid ja üksikasjalikku teavet kõrge kohtu kohta.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse normide (Civil Procedure Rules) 23. osale tuleb Inglismaal ja Walesis artikli 20 kohane läbivaatamise avaldus esitada pädevale kohtule, kes andis välja Euroopa maksekäsu.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Inglismaa ja Walesi kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel (vajaduse tõttu maksta kohtulõivu menetluse algatamise eest). Praegu kaalutakse nõudevormi elektroonilise esitamise võimalust. Järgnevad dokumendid, sealhulgas vastuväite, võib kohtule edastada siiski posti, faksi või e-posti teel kooskõlas tsiviilkohtumenetluse normide 5.5 osa ja praktiliste juhistega, mis sisaldavad dokumentide kohtusse esitamise ja saatmise eeskirju.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 09/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.