Euroopa maksekäsk

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmine kuulub Helsinki maakonnakohtu pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse artiklit 20, mis käsitleb Euroopa maksekäsu läbivaatamist, kohaldatakse Soomes selliselt, nagu see on määruses sõnastatud. Artikli 20 kohaldamisel on pädev kohus Helsinki maakonnakohus.

Lisaks määruse artiklile 20 kohaldatakse Euroopa maksekäsu suhtes ka kohtumenetluse seadustiku 31. peatüki erakorralisi edasikaebamisviise käsitlevaid sätteid. Need hõlmavad menetlusliku vea tõttu esitatud kaebusi (31. peatüki 1. jagu) ja lõpliku kohtuotsuse tagasipööramist (31. peatüki 7. jagu). Kohtumenetluse seadustiku 17. jaos on esitatud eraldi säte uue tähtaja määramise kohta.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

(Avaliku sektori) elektrooniliste teenuste ja elektroonilise side seaduses nr 13/2003 on esitatud sätted, mis reguleerivad kohtumenetluse dokumentide saatmist Soome kohtusse. Kõnealuse seaduse kohaselt on maksekäsumenetluse puhul vastuvõetavad sidevahendid post, faks ja e-post.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsud võib saata soome, rootsi või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 22/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.