Euroopa maksekäsk

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Sissejuhatav märkus

Euroopa maksekäsumenetluse määruse rakendamise kord on Saksamaal sätestatud piiriülese võlgade täitmisele pööramise ja dokumentide kättetoimetamise täiustamise seaduses.


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Kogu Saksamaal kuulub pädevus Berlin-Weddingi jaoskonnakohtule. Kohtu kontaktandmed:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Maksekäsumenetluses on pädev kohus Weddingi esimese astme kohus.

Järgnev kohtuvaidlus toimub kohtus, mille nõude esitaja on märkinud rahvusvaheliselt pädevaks. Juhul kui see kohus ei ole pädev, võib ta suunata vaidluse lahendamiseks rahvusvaheliselt pädevale Saksamaa kohtule. Rahvusvahelise pädevuse aluseks on asjakohane ELi õigusakt, nt määrus nr 1215/2012.

Läbivaatamismenetluse kohaldamisala ja korda on põhjalikult kirjeldatud määruse artiklis 20. Seaduses sätestatakse, et nõude esitaja peab usutavalt põhjendama asjaolusid, mis tema meelest õigustavad Euroopa maksekäsu väljaandmist. Rahvusvaheliselt pädev Saksamaa kohus teeb otsuse, mis edasikaebamisele ei kuulu. Kui kohus otsustab, et Euroopa maksekäsk ei ole põhjendatud, lõpeb menetlus vastavalt määruses sätestatule.

Erandina sellest on töökohtuseaduse (Arbeitsgerichtsgesetz) paragrahvis 2 ja paragrahvi 46b lõikes 2 sätestatud, et tööõigusega seotud asjades on pädev see rahvusvaheliselt pädev töökohus (Arbeitsgericht), kellel oleks algses menetluses esitatud nõude menetlemise pädevus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avalduse võib esitada paberil või elektrooniliselt, kui pädev kohus lubab avaldusi elektrooniliselt esitada. Weddingi esimese astme kohus lubab esitada avaldusi elektrooniliselt. Weddingi esimese astme kohtule avalduse elektroonilise esitamise tehniliseks eelduseks on spetsiaalse tarkvara kasutamine. Täpsemat teavet selle kohta leiate aadressil: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ainus aktsepteeritav keel on saksa keel.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.