Euroopa maksekäsk

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Maksekäsu väljaandmise pädevus kuulub: piirkonnakohtunikule, kui nõue kuulub piirkonnakohtu pädevusse, st selle väärtus ei ületa 20 000 eurot; üheliikmelisele esimese astme kohutule, kui nõude väärtus on suurem kui 20 000 eurot.

Piirkonnakohtuniku pädevusse kuulub maksekäsu väljaandmine ka eelkõige üürilepingutega seotud vaidluste korral, kui kokkulepitud igakuine üür ei ole suurem kui 600 eurot. Kui kokkulepitud igakuine üür on suurem kui 600 eurot, kuulub asja menetlemine üheliikmelise esimese astme kohutu pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetlus tuleb algatada maksekäsu vastu vastuväite esitamisega maksekäsu välja andnud piirkonnakohtunikule või üheliikmelisele esimese astme kohtule.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruse lisas toodud tüüpvorm tuleks esitada kirjalikult pädeva kohtu kantseleisse. Selle võib esitada ka e-posti teel digitaalse platvormi e-codex kaudu või õigusdokumentide esitamise digitaalse platvormi kaudu, kui neile vahenditele on juurdepääs.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on kreeka keel.

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.