Euroopa maksekäsk

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Maksekäsu väljaandmise õigus on kõrgemal kohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamise õigus on kõrgemal kohtul.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Post ja faks.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Inglise ja iiri keel.

Viimati uuendatud: 15/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.