Euroopa maksekäsk

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Seoses teabega, mille liikmesriigid pidid esitama Euroopa Komisjonile 12. juuniks 2008 vastavalt määruse (EÜ) nr 1896/2006 artiklile 29, on käesolevale tekstile lisatud tabel, milles on näidatud, kuidas on Itaalia ja liidu õigusnormid omavahel seotud.

Kooskõlas määruse artikli 2 lõike 2 punktiga d on arvesse võetud lepinguvälistest kohustustest tulenevaid nõudeid.

Võttes arvesse artikli 29 lõike 1 punkti b, näib olevat vaja eristada artikli 20 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 2 osutatud juhtumeid, kuna lõikes 1 on juttu tähtaja ennistamisest juhul, kui kostja ei saanud tähtaja raames tegutseda põhjustel, milles ta ei olnud süüdi, samas kui lõiget 2 kohaldatakse juhul, kui maksekäsk anti välja selgelt valesti või ilmnesid muud erandlikud asjaolud, näiteks poole tahtlus.

Esimest tüüpi juhtumite puhul käsitletakse asjaomastes õigusnormides hilinenud edasikaebust maksekäsu kohta, nagu see on sätestatud Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 650, ning see edasikaebus tuleb esitada samasse kohtusse, kes saatis välja hoiatuskirja. Tegemist on tavaolukorraga, mis leiab laialdast kohaldamist, aga kohus peab siiski tegema lahendi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 650 viimases punktis sätestatud tähtaja kohaldatavuse kohta, kuna see on nõutav määruse artikli 20 lõike 1 punkti b kohaldamisel.

Teist tüüpi juhtumite puhul kasutatakse praegu tavalist avaldust või, olenevalt asjaoludest, avaldust pädevale esimese astme kohtule, ent kohus peab tegema lahendi küsimuses, kas kohaldatavad eeskirjad tulenevad Itaalia õigusest või saab neid tuletada määrusest.

Seoses sidevahenditega, millele on osutatud artikli 29 lõike 1 punktis b koostoimes artikli 7 lõikega 5, on otsustatud, et teave tuleks esitada paberkandjal, sest kui kasutatakse muid sidevahendeid, eelkõige elektroonilisi, tuleb järgida Itaalias kehtivaid erieeskirju. Lisaks peavad need sidevahendid määruse kohaselt olema asjaomastele kohtutele „kättesaadavad“.


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljaandmise pädevus on:

rahukohtutel [Giudice di Pace] vaidlustes, kus nõude väärtus on kuni:

1) 10 000,00 eurot üldiste nõuete korral;

2) 25 000,00 eurot maismaa- ja veesõidukite liiklemisel tekitatud kahju hüvitamise nõuete korral, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 2 lõike 2 punkti d alapunktiga i.

Rahukohtutel on pädevus kahjunõuete korral, mis tulenevad eluasemena kasutava kinnisvara omanike või valdajate vahelistest suhetest seoses suitsu, aurude, kuumuse, müra, vibratsiooni ja muude sarnaste nähtustega, mis ületavad tavapäraseid taluvuspiire vastavalt Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 7 lõike 3 punktile 3, kui need nõuded on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 2 lõike 2 punkti d alapunktiga i.

Rahukohtutel on samuti pädevus juhtudel, mis on seotud intresside või pensionite või sotsiaaltoetuste hilinenud maksega.

Tsiviilasju lahendavatel üldkohtutel või apellatsioonikohtutel esimese ja viimase astme kohtuna on pädevus kõikides muudes asjades ja ainupädevus asjades, mida reguleeritakse vaid Itaalia õigusega.

Tsiviilasju lahendavad üldkohtud on pädevad arutama eelkõige artiklis 2 nimetamata asju, mis hõlmavad:

1) põllumajanduslike lepingutega seotud nõudeid (sellisel juhul on vastavalt 14. veebruari 1990. aasta seaduse nr 29 artiklile 9 pädev kohtu põllumajandusele spetsialiseerunud osakond);

2) patentide ja kaubamärkidega seotud nõudeid (sellisel juhul on vastavalt 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 artiklile 1 jj pädev kohtu ettevõtlusele spetsialiseerunud osakond);

3) laevandusõiguse alusel esitatud nõudeid, eriti laevade kokkupõrgetest tulenevat kahju; kahju, mida laev on põhjustanud ankrusse heitmisel või sildumisel või muude manöövrite käigus sadamas või muudes peatuspaikades; laadimis- ja lossimisseadmete põhjustatud ja kaupade sadamas käitlemisel tekkinud kahju; laevade tekitatud kahju võrkudele ja muudele püügivahenditele; abi, päästmise ja laevade ülestõstmisega seotud tasusid ja hüvitisi; vraki ülestõstmise kulude ja tasude hüvitamist vastavalt navigatsiooniseadustiku artiklile 589;

4) asju ja menetlusi, mis on seotud liidu jaoks tähtsate ehitustöö-, teenus- ja tarnelepingutega, mille osaline on üks 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 (muudetud kujul) artiklis 3 osutatud ettevõtjatest, või juhul kui üks neist ettevõtjatest osaleb konsortsiumis või ajutises rühmas, kellega leping sõlmiti, või asju ja menetlusi, milles üldkohtul (käesoleval juhul kohtu ettevõtlusele spetsialiseerunud osakonnal vastavalt 27. juuni 2003. aasta seadusandliku dekreedi nr 168 artiklile 3) on pädevus.

Määruse artiklis 2 nimetamata asjades on konkurentsi piiravate kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud hüvitisnõudeid arutavaks esimese ja viimase astme kohtuks apellatsioonikohus (10. oktoobri 1990. aasta seaduse nr 287 artikli 32 lõige 2).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 lõike 1 kohast läbivaatamist ja seonduvaid menetlusi toimetab kohus, kes andis välja maksekäsu Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 650 alusel.

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 lõike 2 kohast läbivaatamist ja seonduvaid menetlusi toimetab üldiselt kohaldatavate eeskirjade alusel maksekäsu välja andnud üldkohus.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruses (EÜ) nr 1896/2006 sätestatud maksekäsumenetluse puhul aktsepteeritav teabeedastus peab toimuma posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritud keel on itaalia keel.

Viimati uuendatud: 24/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.