Euroopa maksekäsk

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma piirkondlikud või linnakohtud (rajona (pilsētas) tiesas), kes lahendavad tsiviilasju esimeses astmes. Konkreetne piirkondlik või linnakohus on võlgniku deklareeritud elukoha (deklarētā dzīvesvieta) järgne või selle puudumisel võlgniku elukohajärgne (dzīvesvietas adrese) või tema registrijärgse asukoha (juridiskā adrese) kohus. Kohtute loetelu leiab siit.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 4851 lõike 1 punkti 1 järgi tuleb piirkondliku või linnakohtu välja antud Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotlus esitada vastavasse ringkonnakohtusse (abgabaltiesa). Tsiviilasju lahendavad viis ringkonnakohut. Iga ringkonnakohtu tööpiirkond hõlmab mitme piirkondliku või linnakohtu tööpiirkonda. Kohtute loetelu leiab siit.

Maksekäsu läbivaatamise taotlus tuleb esitada 45 päeva jooksul alates kuupäevast, mil isikule said teatavaks kõnealuse artikli lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu õigusega ette nähtud läbivaatamise aluseks olevad asjaolud.

Taotlust, milles ei märgita määruse kohaseid aluseid, ei võeta vastu ja see saadetakse taotlejale tagasi. Kohus lükkab tagasi ka korduvtaotlused, välja arvatud juhul, kui nähtub, et alused, millele maksekäsu läbivaatamiseks tuginetakse, on muutunud. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse (blakus sūdzība).

Maksekäsu läbivaatamistaotluse menetlus on kirjalik. Kui ringkonnakohus leiab taotluse läbivaatamise käigus, et taotluse läbivaatamiseks vajalikud tingimused on täidetud, tühistab ta vaidlustatud maksekäsu tervikuna ja saadab asja uuesti läbivaatamiseks tagasi esimese astme kohtusse.

Kui aga ringkonnakohus leiab, et taotluses esitatud asjaolud ei õigusta läbivaatamist, lükkab ta taotluse tagasi. Kohtu sellise otsuse peale saab esitada määruskaebuse. Selliste määruskaebuste esitamise ja läbivaatamise kord on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse 55. peatükis. Seaduse ingliskeelse tõlke leiab siit.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Kohtule tuleb esitada dokumendid paberil kas postiga või siis kohtus kohapeal. Kohtule saab dokumente esitada ka elektrooniliselt, kasutades selleks portaali e-lietas portāls või saates need kohtu e-posti aadressil. Elektrooniliselt esitatud dokumendid peavad olema varustatud Lätis tunnustatud turvalise e-allkirjaga (kvalifitseeritud e-allkirjaga määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punkti 12 tähenduses).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Euroopa maksekäsk tuleb koostada riigikeeles, st läti keeles, või see tuleb tõlkida läti keelde.

Viimati uuendatud: 25/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.