Euroopa maksekäsk

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Seaduse artikli 20 kohaselt esitatakse Euroopa maksekäsu taotlus vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus sätestatud pädevusele (Valstybės žinios, 2002, n° 36-1340) piirkonnakohtule, kui nõude väärtus ei ületa 100 000 litti, või ringkonnakohtule, kui nõude väärtus ületab 100 000 litti. Pärast esitatud nõude läbivaatamist on pädeval kohtul õigus anda välja Euroopa maksekäsk.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Seaduse artikli 23 kohaselt vaatab Euroopa maksekäsu välja andnud kohus maksekäsu läbi määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhjuste alusel. Pärast Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse vastuvõtmist edastab kohus taotluse ja selle lisade koopiad hagejale ja palub tal esitada kirjaliku vastuse taotlusele 14 päeva jooksul alates taotluse saatmisest. Kohus vaatab Euroopa maksekäsu läbivaatamise taotluse läbi kirjalikus menetluses hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotlusele vastamise tähtaja lõppu ja teeb otsuse vastavalt määruse nr 1896/2006 artikli 20 lõikes 3 sätestatud põhjustele.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu taotlemise asjades esitatakse menetlusdokumendid kohtule otse või posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Määruse nr 1896/2006 artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt aktsepteeritud keel on leedu keel.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.