Euroopa maksekäsk

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsku on pädevad välja andma:

1. ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) esimees, kui nõude väärtus ületab 15 000 eurot;

2. rahukohtunik, kui nõude väärtus on kuni 15 000 eurot;

3. töökohtu esimees või teda asendav kohtunik, sõltumata nõude suurusest, vaidluste puhul, mis on seotud:

  • tööandjate ja töötajate vaheliste töölepingute, õpilepingute ja täiendavate pensioniskeemidega, sealhulgas nendega, mida kohaldatakse ka peale teenistusaja lõppu;
  • 8. juuni 1999. aasta täiendavate pensioniskeemide seaduse V peatükiga ettenähtud maksevõimetuskindlustuse hüvitistega ja mille osapoolteks on kõnealuse seaduse artiklis 21 nimetatud asutus või artikli 24 lõikes 1 nimetatud elukindlustusselts ning töötajad, endised töötajad või õigustatud isikud.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastuväiteid ja läbivaatamistaotlust on pädevad lahendama:

1. ringkonnakohus (tribunal d'arrondissement), kui Euroopa maksekäsu on andnud ringkonnakohtu esimees või teda asendav kohtunik;

2. pearahukohtunik või teda asendav kohtunik, kui Euroopa maksekäsu on andnud rahukohtunik;

3. töökohus, kui Euroopa maksekäsu on andnud töökohtu esimees või teda asendav kohtunik.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Luksemburg aktsepteerib dokumentide kättetoimetamist posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 14/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.