Euroopa maksekäsk

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Tsiviilkohus (esimene koda) (Civil Court First Hall) – alates 15 000 eurost

Malta rahukohus (Court of Magistrates (Malta)) – alates 5 000 eurost kuni 15 000 euroni

Väiksemate kohtuvaidluste kohus (The Small Claims Tribunal) – kuni 5 000 eurot

Gozo rahukohus (Court of Magistrates (Gozo)) nii oma kõrgema astme pädevuses (alates 15 000 eurost) kui ka madalama astme pädevuses (alates 5 000 eurost kuni 15 000 euroni) – on pädev lahendama kõiki nõudeid, mis on esitatud isikute vastu, kelle alaline elu- või asukoht on Gozo või Comino saarel

Kontaktaadress:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Gozo kohtuid puudutavad kirjad tuleks saata järgmisele aadressile:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Tsiviilkohus (esimene koda) (Civil Court First Hall)

Malta rahukohus (Court of Magistrates (Malta))

Väiksemate kohtuvaidluste kohus (The Small Claims Tribunal)

Gozo rahukohus (Court of Magistrates (Gozo)) nii oma kõrgema astme pädevuses kui ka madalama astme pädevuses

Kontaktaadress:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Gozo kohtuid puudutavad kirjad tuleks saata järgmisele aadressile:

The Registrar

(Pädeva kohtu nimetus)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 20 kohane läbivaatamismenetlus

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Määruses (EÜ) nr 1896/2006 nimetatud avalduse ja teiste dokumentide esitamine pädeva kohtu kantseleisse või avalduse ja teiste dokumentide saatmine pädeva kohtu kantseleisse posti teel

Kostja läbivaatamiseks esitatud avaldus peab olema malta keeles ja see tuleb kostjal isiklikult pädeva kohtu kantseleisse esitada

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Malta ja inglise keel

Viimati uuendatud: 25/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.