Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa maksekäsk

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Kohtumenetlust Põhja-Iirimaal reguleeritakse 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorraga (Põhja-Iirimaa) (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) ja 1981. aasta kravhvkonnakohtu kodukorraga (Põhja-Iirimaa) (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Need on koostatud vastavalt 1978. aasta kohtute seadusele (Põhja-Iirimaa) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) seadusandliku aktiga.


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Põhja-Iirimaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Põhja-Iirimaal on Euroopa maksekäsu väljaandmise õigus Põhja-Iirimaa kõrgel kohtul (High Court of Justice).

Krahvkonnakohtute pädevus tuleneb täielikult seadustest ja see on sätestatud 1980. aasta krahvkonnakohtute määruses (Põhja-Iirimaa) (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). Seetõttu ollakse enne krahvkonnakohtute määruse muutmist seisukohal, et maksekäsu määruse kohased menetlused ei moodusta osa krahvkonnakohtute seadusjärgsest pädevusest, vaid osa kõrgele kohtule antud pädevusest, olenemata nõude suurusest.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Kooskõlas 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorra (Põhja-Iirimaa) 71. määruse IV osaga võib Põhja-Iirimaal esitada artikli 20 kohase läbivaatamise avalduse kõrgele kohtule.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Põhja-Iirimaa kohtutes lubatakse Euroopa maksekäsumenetlus algatada posti teel. Tulevikus võidakse kaaluda avalduse elektroonilise esitamise võimalust. Muud dokumendid, sealhulgas vastuväited, mis kohtule Euroopa maksekäsumenetluses saadetakse, võib kohtule võimaluse korral siiski edastada posti, faksi või e-posti teel kooskõlas 1980. aasta kõrgemate kohtute kodukorra (Põhja-Iirimaa) 71. määruse punktiga 39. Avalduse ja muud menetlusega seotud dokumendid võib kohtule edastada ka isiklikult.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt lubatud ametlik keel on inglise keel.

Viimati uuendatud: 14/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.