Euroopa maksekäsk

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pädevad kohtud on kohalikud kohtud (sądy rejonowe) ja piirkonnakohtud (sądy okręgowe), kelle territoriaalne ja kohtuasja esemega seotud pädevus on kindlaks määratud 17. novembri 1964. aasta tsiviilmenetluse seadustikus (Kodeks postępowania cywilnego) (Ametlik väljaanne 2014, nr 101, muudetud). Kohtuasja esemega seotud pädevust reguleeritakse tsiviilmenetluse seadustiku artiklitega 16 ja 17 ning artikli 461 lõikega 11 koostoimes artikli 50516 lõikega 1. Territoriaalset pädevust reguleeritakse seadustiku artiklitega 27–46 ja artikli 461 lõikega 1 koostoimes artikli 50516 lõikega 1.

Maksekäsu täitmisest keeldumise avaldus määruse artikli 22 (Täitmisest keeldumine) tähenduses tuleb esitada kooskõlas tsiviilmenetluse seadustiku artikli 115323 lõikega 1 võlgniku elukoha või registrijärgse asukoha järgsele piirkonnakohtule. Kui selline kohus puudub, siis tuleb avaldus esitada piirkonnakohtule, kelle tööpiirkonnas maksekäsku täidetakse või selle täitmist taotletakse. Kooskõlas artikli 115323 lõikega 3 võib kostja esitada vastuväite kohtu poolt määratud tähtaja jooksul.

Viidates artiklile 23 (Täitmise edasilükkamine või piiramine) võib pädev kohalik kohus lükata võlgniku avalduse alusel Euroopa maksekäsu täitmise edasi vastavalt tsiviilmenetluse seadustiku artikli 115320 lõikele 1. Võlgniku avalduse alusel võib kohus piirduda täitemenetluse kohaldamisel kaitsemeetmete võtmisega või määrata täitmise tingimuseks võlgniku poolt kindla suurusega tagatise andmise.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Seoses artikli 20 lõikega 1 on võlgnikule antud kaitse Euroopa maksekäsu vastuväite esitamise tähtaja ennistamise võimaluse vormis. Seda küsimust reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku 1. osa VI jaotise 5. peatüki (tähtaegade möödumise ja ennistamise kord) artiklitega 167–172. Nende sätete kohaselt tuleb tähtaja ennistamise avaldus esitada kirjalikult sellele kohtule, kus menetlus toimus, hiljemalt nädala jooksul pärast seda, kui lõpeb tähtajast kinni pidamata jätmise põhjus. Avalduses tuleb põhjendada avalduse esitamist õigustavaid asjaolusid. Samal ajal, kui esitatakse tähtaja ennistamise avaldus, peaks pool esitama ka Euroopa maksekäsu läbivaatamise avalduse. Kui tähtaja lõppemisest on möödunud enam kui aasta, võib selle ennistada ainult erakorralistel asjaoludel. Põhimõtteliselt ei peata ennistamisavalduse esitamine menetlust ega kohtuotsuse täitmist.

Seoses määruse artikli 20 lõikega 2 kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklit 50520. Avaldus peab vastama menetlusdokumentidele kehtestatud nõuetele ja selles tuleb märkida Euroopa maksekäsu tühistamise põhjus. Avaldust on pädev läbi vaatama maksekäsu välja andnud kohus. Enne Euroopa maksekäsu tühistamist peab kohus taotleja ära kuulama või nõudma temalt kirjalikku selgitust.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsu avaldusi ja menetlusega seotud muid dokumente võib esitada ainult kirjalikult. Dokumendid võib esitada pädevasse kohtusse kas isiklikult või posti teel.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Kooskõlas artikli 21 lõike 2 punktiga b on aktsepteeritav keel poola keel.

Viimati uuendatud: 27/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.