Euroopa maksekäsk

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu väljastamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto) pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Kohaldatakse määruse artiklis 20 sätestatud läbivaatamismenetlust ja läbivaatamine kuulub Porto piirkonnakohtu tsiviilasjade kesktalituse pädevusse.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Euroopa maksekäsumenetluses on lubatud kasutada järgmisi sidevahendeid:

i) esitamine kohtu kantseleisse kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga a;

ii) tähtkiri kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga b;

iii) faks kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 144 lõike 7 punktiga c.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Aktsepteeritav keel on portugali keel.

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.