Euroopa maksekäsk

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Euroopa maksekäsu välja andmine kuulub selle kohtu pädevusse, kelle pädevusse kuulub asja menetlemine esimeses astmes:

- ringkonnakohus (kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes nõudeid summas kuni 200 000 Rumeenia leud) või

- üldkohus (kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes kõiki nõudeid, mis ei kuulu teiste kohtute pädevusse, seega muu hulgas nõudeid summas üle 200 000 Rumeenia leu) – uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 94 lõike 1 punkti 1 alapunkt j ja artikli 95 punkt 1 (maksekäskude kohta vaata uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 1015, kus on sätestatud, et võlausaldaja võib esitada maksekäsu väljastamise taotluse sellele kohtule, kelle pädevusse kuulub nõude sisuline menetlemine esimeses astmes).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

- tavamenetlus:

- lõpliku kohtuotsuse võib vaidlustada erakorralise kaebuse esitamise teel, taotledes kohtuotsuse tühistamist juhul, kui avalduse esitajat ei kutsutud nõuetekohaselt kohtusse ja ta ei osalenud menetluses; apellatsioonkaebus kohtuotsuse tühistamiseks tuleb esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse teatavakstegemisest, kuid hiljemalt aasta jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist; apellatsioonkaebuse põhjused tuleb esitada eespool osutatud 15 päeva jooksul, vastasel korral on kaebus kehtetu (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 503 lõige 1 ja artikkel 506);

- erakorralise kaebuse kohtuotsuse läbivaatamiseks seoses nõude sisuga võib esitada juhul, kui asjaomasel poolel ei olnud temast sõltumatute asjaolude tõttu võimalik kohtusse ilmuda ega kohut sellest teavitada; selliste asjaolude korral vaadatakse läbi ka kohtuotsused, mis ei ole seotud nõude sisuga; otsuse läbivaatamise taotlemiseks on aega 15 päeva alates takistavate asjaolude lõppemisest (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 509 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 ning artikli 511 lõige 2);

- kui pool ei ole tähtajast kinni pidanud, ennistatakse tähtaeg ainult siis, kui ta tõendab, et viivitus on nõuetekohaselt põhjendatud; selleks peab pool täitma nõutava menetlusdokumendi hiljemalt 15 päeva pärast takistavate asjaolude lõppemist, paludes uue tähtaja määramist; apellatsioonimenetluse korral on kõnealune tähtaeg sama, mis apellatsioonkaebuse esitamise tavapärane tähtaeg; uue tähtaja määramise taotluse kohta teeb otsuse kohus, kelle pädevuses on teha otsus taotluste kohta, mis on seotud õiguste kasutamata jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 186).

- maksekäsu erimenetlus:

-uue tsiviilmenetluse seadustikuga (artiklid 1013–1024) luuakse maksekäsu erimenetlus;

- võlgnik võib esitada maksekäsu tühistamise avalduse10 päeva jooksul pärast maksekäsu kättesaamist või teatavakstegemist (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1023 lõige 1);

- võlausaldaja võib 10 päeva jooksul (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1020 lõige 2) esitada avalduse uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1020 lõikes 1 või 2 [1] ette nähtud otsuse või artikli 1021 lõikes 2 [2] ette nähtud maksekäsu tühistamiseks;

- maksekäsu tühistamise avaldust menetleb maksekäsu välja andnud kohus kaheliikmelises koosseisus (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1023 lõige 4);

- kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega kas täielikult või osaliselt, siis ta tühistab maksekäsu kas täielikult või osaliselt ja teeb lõpliku otsuse; kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega, teeb ta lõpliku otsuse, millega antakse välja maksekäsk; maksekäsu tühistamise avalduse rahuldamata jätmise otsus on lõplik (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1023 lõike 6 esimene lause ning lõiked 7 ja 8);

- maksekäsu täitmise vastu võib pool esitada apellatsioonkaebuse kooskõlas tavamenetlusega; apellatsioonkaebus võib käsitleda ainult täitemenetlusega seotud rikkumist või selliseid kohustuse täitmata jätmise põhjuseid, mis ilmnesid pärast maksekäsu jõustumist (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 2).


[1] Uue tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 1020:

„Artikkel 1020 Nõude vaidlustamine

1) Kui võlgnik nõude vaidlustab, peab kohus kontrollima, kas vaidlustamine on õigustatud, võttes aluseks kohtuasja toimikus olevad dokumendid ning poolte esitatud selgitused ja täpsustused. Kui võlgniku vastuväited on õigustatud, siis kohus ei rahulda võlausaldaja taotlust ja teeb asjakohase otsuse.

2) Kui võlgniku esitatud sisulised vastuväited on seotud selliste tõendite läbivaatamisega, millele ei ole osutatud lõikes 1, ja need tõendid oleksid olnud õigusnormide kohaselt vastuvõetavad tavamenetluses, siis kohus ei rahulda võlausaldaja avaldust maksekäsu väljaandmiseks, tehes asjakohase otsuse.

3) Lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel võib võlausaldaja esitada avalduse alustada tavaõiguse kohast menetlust.”

[2] Uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1021 lõige 2: „Kui kohus pärast tõenditega tutvumist leiab, et võlausaldaja nõue on ainult osaliselt õigustatud, annab ta maksekäsu välja ainult nõude selle osa kohta, märkides ka maksetähtaja. Sellisel juhul võib võlausaldaja esitada avalduse alustada tavaõiguse kohast menetlust, et võlgnikule pandaks kohustus tasuda ülejäänud võlasumma.”

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

- tavamenetlus

- Kohtukutsete ja muude menetlusdokumentide kättetoimetamine/edastamine peab toimuma kooskõlas uue tsiviilmenetluse seadustiku artiklitega 153–173. Allpool on esitatud mõned näited selle kohta, kuidas kättetoimetamine/edastamine toimub:

- kohtukutse ja kõik menetlusdokumendid toimetab kätte asjaomase kohtu menetlusametnik või muu töötaja ametiülesande korras või muu sellise kohtu ametniku või töötaja, mille tööpiirkonnas asub aadress, kuhu dokument tuleb kätte toimetada (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 1);

- kui dokumenti ei ole võimalik eespool kirjeldatud viisil kätte toimetada, siis saadetakse see kas posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana, mille sisu tuleb deklareerida; kiri tuleb saata pitseeritud ümbrikus, millele on kinnitatud väljastusteate / kättetoimetamise tõendi vorm ja seaduses ette nähtud teatis (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 4);

- huvitatud poole (kes katab üksi kõik kulud) avalduse alusel võib menetlusdokumendid kätte toimetada kas kohtutäitur, kes peab järgima menetlusõiguses sätestatud nõudeid, või seda võib teha kiirkulleriteenust kasutades (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 5);

- kohtukutse ja muud menetlusdokumendid võib kohtu kantselei edastada faksi, e-posti või muu sidevahendi teel, mille kaudu on võimalik edastada dokumendi tekst ja tagada selle kättesaamise kinnitus, juhul kui asjaomane pool on kohtule esitanud selleks vajalikud andmed; kättesaamise kinnituse jaoks lisab kohus menetlusdokumendile vormi, millel on märgitud: kohtu nimi, edastamise kuupäev, dokumendi edastanud kohtusekretäri nimi ja edastatud dokumendid; adressaat peab vormi täitma, märkima sellele kättesaamise kuupäeva ning dokumendi kättesaamise eest vastutava isiku nime ja allkirja; seejärel tuleb vorm kohtule tagasi saata kas faksi, e-posti või muu sobiva sidevahendi teel (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 6).

- maksekäsu erimenetlus:

- maksekäsk tuleb toimetada kätte kohalolevale poolele või sellest tuleb mõlemat poolt viivitamata teavitada kooskõlas õigusnormidega (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1021 lõige 5);

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Avaldused tuleb täita rumeenia keeles.

Viimati uuendatud: 12/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.