Euroopa maksekäsk

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


*kohustuslikud andmed

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Euroopa maksekäsu tegemine kuulub selle kohtu pädevusse, kelle pädevusse kuulub asja menetlemine esimeses astmes. Läbivaatamise üle otsustab see kohus (kaheliikmelises kohtukoosseisus), kelle otsus on vaidlustatud. Vt valitsuse erakorraline korraldus nr 119/2006, mis käsitleb teatavaid meetmeid, mis on vajalikud teatavate ühenduse määruste rakendamiseks alates Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise päevast (heaks kiidetud seadusega nr 191/2007 kehtivas redaktsioonis), artikli I/9 artiklid 1 ja 2.

Euroopa maksekäsu väljaandmine kuulub selle kohtu pädevusse, kelle pädevusse kuulub asja menetlemine esimeses astmes:

judecătoria - esimese astme kohus, kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes nõudeid summas kuni 200 000 Rumeenia leud,

või

tribunalul - esimese astme kohus, kelle pädevuses on menetleda esimeses astmes kõiki taotlusi, mis ei kuulu teiste kohtute pädevusse, seega muu hulgas nõudeid summas üle 200 000 Rumeenia leu (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 94 lõike 1 punkt k ja artikli 95 lõige 1 (maksekäskude kohta vt uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1016, kus on sätestatud, et võlausaldaja võib esitada maksekäsu väljastamise taotluse sellele kohtule, kelle pädevusse kuulub nõude sisuline menetlemine esimeses astmes).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

– Tavamenetlus

– Lõpliku kohtuotsuse võib vaidlustada erakorralise kaebuse esitamise teel, taotledes kohtuotsuse tühistamist juhul, kui avalduse esitajat ei kutsutud nõuetekohaselt kohtusse ja ta ei osalenud menetluses. Selle võib esitada 15 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest ja hiljemalt ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil kohtuotsus jõustus. Apellatsioonkaebuse põhjused tuleb esitada eespool osutatud 15 päeva jooksul, vastasel korral on kaebus kehtetu (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 503 lõige 1 ja artikkel 506).

– Sisulise lahendi või sisu käsitleva kohtuotsuse läbivaatamise avalduse võib esitada (teistmismenetluses) juhul, kui asjaomasel poolel ei olnud temast sõltumatute asjaolude tõttu võimalik kohtusse ilmuda ega kohut sellest teavitada. Selliste asjaolude korral vaadatakse läbi ka otsused, mis ei ole seotud asja sisuga. Teistmisavalduse esitamiseks on aega 15 päeva alates takistavate asjaolude lõppemisest (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 509 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 ning artikli 511 lõige 2).

– Kui pool laseb tähtaja mööda, ennistatakse see ainult juhul, kui ta suudab tõendada, et viivitus on nõuetekohaselt põhjendatud; selleks peab pool tegema vajalikud toimingud hiljemalt 15 päeva jooksul alates täitmist takistanud asjaolude äralangemisest ja taotlema tähtaja ennistamist. Apellatsioonimenetluse korral on kõnealune tähtaeg sama mis apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg. Ennistamise taotluse lahendab kohus, kelle pädevuses on otsustada selliste taotluste üle, mis on seotud õiguste kasutamata jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 186).

– Maksekäsu erimenetlus

– Uue tsiviilkohtumenetluse seadustikuga (artiklid 1014–1025) on ette nähtud maksekäsu erimenetlus.

– Võlgnik võib esitada maksekäsu tühistamise avalduse 10 päeva jooksul pärast maksekäsu kättesaamist või teatavakstegemist (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 1).

– Võlausaldaja võib 10 päeva jooksul (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 2) esitada avalduse uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1021 lõikes 1 või 2[1] osutatud otsuse või artikli 1022 lõikes 2 osutatud maksekäsu tühistamiseks[2].

– Maksekäsu tühistamise avaldust menetleb maksekäsu välja andnud kohus kaheliikmelises koosseisus (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1024 lõige 4).

– Kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega kas täielikult või osaliselt, tühistab ta maksekäsu kas täielikult või osaliselt ja teeb lõpliku otsuse. Kui asja menetlev kohus nõustub maksekäsu tühistamise avaldusega, teeb ta lõpliku otsuse, millega antakse välja maksekäsk. Maksekäsu tühistamise avalduse rahuldamata jätmise otsus on lõplik (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1024 lõike 6 esimene lause ning lõiked 7 ja 8).

– Maksekäsu täitmise vastu võib pool esitada apellatsioonkaebuse kooskõlas tavamenetlusega. Apellatsioonkaebus võib käsitleda ainult täitemenetlusega seotud rikkumist või selliseid kohustuse täitmata jätmise põhjuseid, mis ilmnesid pärast maksekäsu jõustumist (uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1025 lõige 2).


„[1] Artikkel 1021. Nõude vaidlustamine

1) Kui võlgnik nõude vaidlustab, kontrollib kohus, kas vaidlustamine on õigustatud, võttes aluseks kohtuasja toimikus olevad dokumendid ning poolte esitatud selgitused ja täpsustused. Kui võlgniku vastuväited on õigustatud, lükkab kohus võlausaldaja taotluse tagasi ja teeb asjakohase otsuse.

2) Kui võlgniku esitatud sisulised vastuväited on seotud selliste tõendite läbivaatamisega, millele ei ole osutatud lõikes 1, ja need tõendid oleksid olnud õigusnormide kohaselt vastuvõetavad tavamenetluses, ei rahulda kohus võlausaldaja avaldust maksekäsu väljaandmiseks ning teeb selleks asjakohase otsuse.

3) Lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel võib võlausaldaja esitada avalduse alustada tavaõiguse kohast menetlust.“

[2] Uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1022 lõige 2: „Kui kohus leiab pärast tõenditega tutvumist, et võlausaldaja nõue on ainult osaliselt õigustatud, annab ta maksekäsu välja ainult nõude selle osa kohta ja märgib ka maksetähtaja. Sellisel juhul võib võlausaldaja esitada avalduse tavaõiguse kohase menetluse algatamiseks, et võlgnikule pandaks kohustus tasuda ülejäänud võlasumma.“

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Tavamenetlus

Kohtukutsed ja muud menetlusdokumendid võib kätte toimetada kooskõlas uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 153–173. {Allpool on esitatud näiteid kättetoimetamise viiside kohta.

Kohtukutsed ja kõik menetlusdokumendid toimetab kätte asjaomase kohtu menetlusametnik või muu töötaja ametiülesande korras või muu sellise kohtu ametnik või töötaja, mille tööpiirkonnas asub aadress, kuhu dokument tuleb kätte toimetada (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 1).

Kui dokumenti ei ole võimalik eespool kirjeldatud viisil kätte toimetada, saadetakse see kas posti või kulleriposti teel väljastusteatega tähtkirjana, mille sisu tuleb deklareerida; kiri tuleb saata pitseeritud ümbrikus, millele on kinnitatud väljastusteate / kättetoimetamise tõendi vorm ja seaduses ette nähtud teatis (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 4).

Huvitatud poole (kes katab üksi kõik kulud) avalduse alusel võib menetlusdokumendid kätte toimetada kas kohtutäitur, kes peab järgima menetlusõiguses sätestatud nõudeid, või seda võib teha kiirkulleriteenust kasutades (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 5).

Kohtukutsed ja muud menetlusdokumendid võib kätte toimetada kohtusekretär või need võidakse saata faksi või e-posti teel või muul viisil, mille kaudu on võimalik edastada dokumendi sisu ja saada selle kättesaamise kinnitus, kui asjaomane pool andis kohtule oma kontaktandmed sellel eesmärgil kasutamiseks. Kättetoimetatavatel dokumentidel peab olema kohtu laiendatud e-allkiri, mis asendab kohtu pitserit ja kohtuistungi sekretäri allkirja, mida kohtukutsed peavad sisaldama. Igal kohtul on kohtukutsete ja menetlusdokumentide jaoks üks laiendatud e-allkiri (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõige 6)}.

Maksekäsu erimenetlus

Maksekäsk tuleb toimetada kätte kohalolevale poolele või sellest tuleb mõlemat poolt viivitamata teavitada kooskõlas õigusnormidega (uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 1022 lõige 5).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Avaldused tuleb täita rumeenia keeles.

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.